هدف عملیات اساسی و پایه بر روی تصاویر دسترسی به مقادیر پیکسل و تغییر آنها دسترسی به مشخصات تصویر تنظیم قسمت موردنظر در تصویر ((ROI)Region of Interes) تقسیم و ادغام تصاویر تقریبا تمام عملیات در این بخش به طور عمده به Numpy بیشتر از  OpenCV مربوط می شود. دانش خوبی از Numpy برای نوشتن کد ...
ادامه مطلب

تابع تبدیل ()cvtColor در OpenCv   این تابع یک تصویر ورودی را از یک فضای رنگی به یکی دیگر تبدیل می کند.  در صورت تغییر به-از فضای رنگ RGB، منظور از کانال ها باید صریح مشخص شود (RGB یا BGR).   cv2.cvtColor(src, code[, dst[, dstCn]]) → dst پارامتر ها src : تصویر ورودی: ۸-bit unsigned, 16-bit unsigned ...
ادامه مطلب

  در این قسمت ، شما نحوه نمایش تصویر را با استفاده از تابع ()cv2.imshow در OpenCV خواهید آموخت.     نمایش یک تصویر در  OpenCv   از تابع ()cv2.imshow  برای نمایش یک تصویر در یک پنجره استفاده می کنیم. پنجره به طور خودکار با اندازه تصویر متناسب می شود.   دو آرگومان دارد. اولین آرگومان نام پنجره ا...
ادامه مطلب