روشهای داده کاوی   ۱) طبقه بندی ۲) خوشه بندی ۳) کشف قانون همبستگی ۴) تشخیص و کشف خطا ۵) کشف الگوی ترتیبی فرایند داده کاوی  Knowledge Discovery in Databases (KDD)  کشف دانش از پایگاه داده ها داده کاوی در کل مراحل و روش های مختلفی دارد.  برای داده کاوی اول باید داده ها را ...
ادامه مطلب

خطای Cannot run turtle module Traceback (most recent call last): File “C:/Python/Python36/turtle2.py”, line 1, in <module> import turtle as t; t.forward(100) File “C://Python/Python36\turtle.py”, line 3, in <module> t=turtle.Turtle() AttributeError: module ‘turt...
ادامه مطلب