داده کاوی با پایتون_قست دوم

روشهای داده کاوی   ۱) طبقه بندی ۲) خوشه بندی ۳) کشف قانون همبستگی ۴) تشخیص و کشف خطا ۵) کشف الگوی ترتیبی فرایند داده کاوی  Knowledge Discovery in Databases (KDD)  کشف دانش از پایگاه داده ها داده کاوی در کل مراحل و روش های مختلفی دارد.  برای داده کاوی اول باید داده ها را ...
ادامه مطلب