داشتن جسارت کافی برای رسیدن به نتیجه

اگر فقط جسارت کافی برای رسیدن به نتیجه را داشته باشید ، به آن خواهید رسید. فقط باید واقعا این چیزها را بخواهید و منحضرا آن را طلب کنید و همزمان صد ها چیز ناسازگار را نخواهید !!

 

ویلیام جیمز