استاد عشق

پروفسور حسابی در بازگویی روز های بازپسین از همه میگویند ، از پدر ، مادربزرگ ، همسر و هرکس که در گذر زندگی دستی و آغوشی به مهربانی به سوی ایشان گشوده اند. از مادربزرگ خود بارها و بارها با لفظ خانم یاد میکنند و آنجا که فرزندشان در پرسشی ناخواسته و نابه هنگام از لفظ خانم و آقا و تاکید هماره پدر میپرسند در پاسخ به تاکید میگویند : ” خانم یا آقا بودن آسان نیست ، سابقه ، تربیت و نجابت باید فراهم باشد. ایمان واعتقاد از ارکان خانم و آقا بودن است، اگر خانم و آقایی به این مرتبه برسند میدانند که چه کارهایی باید انجام دهند و چه کارهایی نباید انجام دهند. یا به قول حافظ آنقدر هست که بانگ جرسی می آید … خانم و آقا هیچگاه دروغ نمی گویند و در نشست و برخاست و خیلی از مسائل اجتماعی آداب لازم را رعایت میکنند. “