آموزش Cool Edit_جلسه سوم در محیط Edit Waveform

تمامی مطالب گردآوری  شده ی cool edit  توسط  خانم فرنوش آخوندان  و آقایان : رسول براتی ، مهدی شادباش ،

سیداحسان طاهری جاوید و افشین مهربان میباشد.

جلسه سوم

 

001نوار منوی محیط Edit Waveform

منوی file

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گروه ۱ تنها شامل امکان New است که امکان ایجاد یک فایل صوتی خالی را برای کاربر فراهم می آورد وکاربر قادر است پیش از ایجاد فایل در محیط Edit Waveform ، وضوح، نرخ نمونه و تعداد کانال فایل را مشخص کند.

همانطور که پیش تر نیز اشاره شد، فرکانس ۴۴۱۰۰ هرتز، استاندارد پخش صوت است. علاوه بر ویرایش واعمال تغییرات در فایل Mono به دلیل وجود یک کانال آسان تر است. توصیه می شود که فایل صوتی درحالت Mono و با بالاترین مشخصات کیفی ضبط شود. در هر لحظه از کار که نیاز باشد می توان اینمشخصات را تغییر داد.

گروه ۲ شامل امکاناتی برای بازگشایی یک فایل صوتی موجود در سیستم و بستن آنها را فراهم می آورد.

امکانات Open به منظور باز کردن یک فایل صوتی به کار می روند.

امکانات Extract برای استخراج فایل صوتی به کار می روند.

امکانات Close نیز برای بستن فایل های صوتی باز شده به کار میر روند.

امکان Revert to Saved برای بازگرداندن تغییرات اعمال شده روی فایل صوتی تا زمان آخرین ذخیره سازیاستفاده می شود. از این امکان زمانی استفاده می شود که امکانات Undo و Redo کارساز نباشند.

گروه۳ شامل امکاناتی برای ذخیره سازی فایل است.

گروه ۴ تنها شامل امکان Batch File Convert است که برای تبدیل مشخصات کیفی، فرمت و مسیر ذخیرهسازی گروهی از فایل ها استفاده می شود.

گروه ۵ امکاناتی را برای آزادسازی فضای دیسک فراهم می آورد.

 

در ادامه امکانات این منو به صورت مجزا توضیح داده شده اند.
New : فایل صوتی جدید ایجاد می کند و کاربر قادر است اطلاعات کیفی آن را پیش از ایجاد مشخص کند.

Open : فایل صوتی موجود را پس از انتخاب مسیر و فایل مورد نظر باز می کند.
Open As : همانند Open عمل می کند ولی قبل از باز کردن فایل امکان تغییر اطلاعات کیفی را به کاربرمی دهد.

Open Append : فایل صوتی را باز کرده و در انتهای فایل صوتی که بر روی آن کار می شود الحاق می کند.

Extract Audio From Video : صوت یک فایل ویدئویی را از آن استخراج می کند.
Extract Audio From CD : صوت یا صوت های موجود در یک CD را که به صورت معمول در دسترس نبوده یا قفل شده اند را استخراج می کند.

Revert to Saved : فایل صوتی را به حالت آخرین ذخیره سازی باز می گرداند.
Close : فایل صوتی انتخاب شده را می بندد. اگر تغییری در فایل صوتی پس از آخرین ذخیره سازی انجامشده باشد، پیش از بسته شدن از کاربر خواسته می شود که در صورت تمایل تغییرات را ذخیره کند.
Close All : تمامی فایل ها اعم از صوتی و فایل های موجود در محیط Multitrack را می بندد. همانند Closeدر صورت وجود تغییرات پس از آخرین ذخیره سازی، از کاربر درباره ذخیره سازی تک تک فایل ها سوال میشود.
Close Only Non-Session Waveform : تمامی فایل های صوتی که به محیط Multitrack اضافه نشده اند رامی بندد. همانند Close در صورت وجود تغییرات پس از آخرین ذخیره سازی، از کاربر درباره ذخیره سازی تکتک فایل ها سوال می شود.
Save : برای ذخیره سازی تغییرات فایل استفاده می شود. در صورتی که فایل در سیستم وجود نداشتهباشد، پنجره Save As باز می شود.
Save As : برای ذخیره سازی تغییرات فایل استفاده می شود. کاربر پیش از ذخیره سازی قادر است فرمت،نام، مسیر و دیگر مشخصات فایل را مشخص کند.

Save Copy AS : یک کپی از فایل را با نام، فرمت، مشخصات و در مسیر انتخابی کاربر ذخیره می کند.
Save Selection : ناحیه انتخابی را به عنوان یک فایل صوتی مجزا ذخیره می کند.
Save All : تمامی فایل ها در هر دو محیط را ذخیره می کند.
Batch File Convert : برای تبدیل اطلاعات کیفی، فرمت و مسیر ذخیره سازی فایل های صوتی به صورتدسته ای استفاده می شود.

lush Virtual Memory : حافظه مجازی را تخلیه می کند.
Free Up Space in Temp File : فایل های موقتی ایجاد شده را به انتخاب کاربر حذف می کند.

 

 

منوی Edit

 

گروه ۱ شامل امکاناتی برای بازگردانی و تکرار تغییرات اعمال شده بر روی فایل صوتی است.066
با استفاده از امکان Repeat Last Command از این گروه می توان یک دستور خاص را به راحتی  بر روی نواحی مختلفی از فایل صوتی تکرار کرد.

گروه ۲ شامل امکاناتی برای کپی کردن و انتقال ناحیه انتخابی بوده، همچنین امکاناتی را برای انتقال فایل یا فایل های صوتی به محیط Multitrack را فراهم می آورد.

نرم افزار Cool Edit Pro ، امکان استفاده از ۲ فضا برای ذخیره موقت داده کپی شده فراهم می آورد که با نگاه داشتن کلید Alt و اعداد ۱ تا ۲ می توان بین آنها چرخش کرد.

گروه ۳ تنها شامل امکان Select Entire Waveform است که تمام طول فایل صوتی که بر روی آن کار می شود را انتخاب می کند.

گروه ۴ شامل امکاناتی برای حذف بخشی از فایل صوتی، علامت گذاری و دیگر امکانات مربوط به خطوط شاخص است.

امکانات تحت Zero Crossings به کاربر امکان می دهد خط شاخص را به نقاطی منتقل کند که خط موج در آن نقاط از سطح ۰ عبور می کند. همچنین امکان انتخاب ناحیه ای که محدود به دو نقطه با این ویژگی شود از این همچنین امکان انتخاب ناحیه ای که محدود به دو نقطه با این ویژگی شود. از این طریق ممکن است.

امکانات تحت Find Beats به کاربر امکان می دهند خط شاخص را به نقاطی با شدت صوت خاص منتقل کند.

امکانات تحت Auto Cue برای ایجاد شاخص های علامت گذاری به طور خودکار استفاده می شود.

با فعالسازی یا عدم فعالسازی گزینه های تحت Snapping نیز می توان تعیین کرد که خط شاخص در هنگامانتخاب به سمت کدام عناصر پرش انجام دهد.
گروه ۱ تنها شامل امکان Group Waveform Normalize است که برای نرمال سازی و تنظیم شدت صوتفایل ها به صورت گروهی استفاده می شود.
گروه ۲ شامل امکاناتی برای تغییر مشخصات و اطلاعات کیفی فایل صوتی است.
در ادامه امکانات این منو به صورت مجزا توضیح داده شده اند.
Undo : آخرین تغییر انجام شده را بازگردانی می کند.
Redo : آخرین تغییر بازگردانی شده را دوباره اعمال می کند.
Enable Undo/Redo : امکانات Undo و Redo را فعال/غیر فعال می کند.
Repeat Last Command : آخرین دستور اجرا شده را دوباره اجرا می کند.
Set Current Clipboard : بین فضای ذخیره سازی داده کپی شده سوئیچ می کند.

copy: برای کپی کردن ناحیه انتخابی برای انتقال به بخش دیگر استفاده می شود.
Cut : برای بریدن ناحیه انتخابی از صوت برای انتقال به بخش دیگر استفاده می شود.
Paste : برای نشاندن داده کپی شده در محل مورد نظر کاربر استفاده می شود.
Paste to New : فایل جدیدی ایجاد کرده و داده کپی شده را در آن فایل می نشاند.
Mix Paste : داده کپی شده را در ناحیه انتخابی توسط کاربر ترکیب می کند.

Copy to New : یک کپی از فایل فعلی که فقط شامل ناحیه انتخابی باشد ایجاد میکند.
Insert Playlist to Multitrack : دسته ای از فایل های صوتی درون یک Playlist را به محیط Multitrack وارد می کند.
Select Entire Wave : تمام طول فایل صوتی را انتخاب می کند.
Delete Selection : ناحیه انتخابی را حذف می کند.
Delete Silence : نواحی از فایل که شدت صوت آن از شدت تعیین شده توسط کاربر کمتر بوده و طول آن ازمیزان مشخص شده توسط کاربر بیشتر باشد حذف می کند.
Trim : نواحی انتخاب نشده از فایل را حذف می کند.
Adjust Selection Inward : تحت Zero Crossing بوده و خط شاخص را به نقطه صفر گذر بعدی منتقل میکند.
Adjust Selection Onward : تحت Zero Crossing بوده و نقطه صفر گذر بعدی را بعنوان انتهای ناحیه انتخابی بر می گزیند.
Adjust Left Side to Left : تحت Zero Crossing بوده و طول ناحیه انتخابی را از شروع به نقطه صفر گذر در سمت چپ افزایش می دهد.
Adjust Left Side to Right : تحت Zero Crossing بوده و طول ناحیه انتخابی را از شروع به نقطه صفر گذر در سمت راست کاهش می دهد.
Adjust Right Side to Left : تحت Zero Crossing بوده و طول ناحیه انتخابی را از انتها به نقطه صفر گذر در سمت چپ افزایش می دهد.
Adjust Right Side to Right : تحت Zero Crossing بوده و طول ناحیه انتخابی را از انتها به نقطه صفر گذر در سمت راست کاهش می دهد.
Find Next Beat تحت : Find Beats بوده و خط شاخص را به ضرب بعدی منتقل می کند. Left یا Right جهت حرکت را مشخص می کند.
Beats Settings : تحت Find Beats بوده و کاربر می تواند مشخصات ضرب، یعنی شدت صوت و طول ضرب را مشخص کند.
Auto-Cue : بازه های مشخصی از فایل صوتی را با توجه به انتخاب کاربر نشان گذاری می کند.
Snapping : کاربر انتخاب می کند که شاخص در زمان کلیک بر روی نمایش موجی صوت به سمت کدام عناصر جذب شود. امکان جذب به سمت نقاط مشخصی از خط زمان و یا شاخص های نشانه گذاری و یانقاط صفر گذر وجود دارد.
Group Waveform Normalize : کاربر می تواند فایل های مورد نظر خود را انتخاب کند و پس از انجام آنالیز،شدت صوت آن ها را به صورت گروهی تعدیل نماید.
Adjust Sample Rate : برای تغییر نرخ نمونه استفاده می شود.
Convert Sample Type : برای تغییر مشخصات کیفی فایل صوتی از جمله وضوح، نرخ نمونه و تعداد کانال صوت استفاده می شود.

 

 

منوی View

012

 

گروه ۱ تنها شامل امکانی برای پوئیچ بین دو محیط کاری است.
گروه ۲ شامل امکانی برای انتخاب نوع نمایش گرافیکی صوت است. Waveform View صوت را بر اساس
حجم یا سطح صدا در واحد زمان نمایش می دهد. Spectral View صوت را بر حسب مولفه های فرکانسی
آن نمایش می دهد و تخصصی تر از Waveform View است.
گروه ۳ به کاربر امکان می دهد تا پنجره های مورد نیاز خود را برای نمایش انتخاب کند.
Cue List لیستی ا ز خط شاخص های نشانه گذاری را نمایش  می دهد.

Play List لیستی از لیست های پخش را نمایش می دهد که شامل عناصری از Cue List است که مشخص
کننده یک بازه باشند.
Placekeeper یک پنجره فضا پر کن ایجاد می کند که برای رسیدن به چیدمان دلخواه می تواند توسط کاربر
استفاده شود.
Organizer Window ، Transport Buttons ، Zoom Buttons ، Time Window ، Sel/View Controls ، Level Meters نیز پیش تر توضیح داده شده اند.
گروه ۴ شامل امکاناتی است برای تغییر واحد اندازه گیری خط کش ها، انتخاب نوارابزارهای مورد نظر برای
نمایش و نمایش اطلاعات مورد نظر در نوار وضعیت است.
گروه ۱ شامل امکانی برای دسترسی به مشخصات موج صوتی است.

 

 

 

 

 

 

منوی Effects

014

گروه ۱ شامل امکانی برای قرینه سازی فایل صوتی به صورت افقی و قائم است و ایجاد سکوت در فایل صوتی است.
گروه ۲ شامل جلوه های متعدد صوتی است.
گروه ۳ شامل دو امکان برای دسترسی به جلوه های صوتی بیشتر است.
امکان Enable DirectX Effects برای فعالسازی جلوه های فراهم آمده توسط DirectX استفاده می شود.
امکان Refresh Effects List در صورتی به کار می رود که کاربر با نصب Plug-in قصد اضافه کردن جلوه های صوتی به نرم افزار را داشته باشد و باعث می شود که لیست جلوه ها به روز رسانی شده و جلوه های اضافه شده نمایش داده شود.
امکانات موجود در گروه های ۲ و ۳ به طور جداگانه درادامه توضیح داده خواهند شد.

 

 

 

 

 

 

015

 منوی Generate

این منو شامل امکاناتی برای تولید نوع خاصی از صوت است که در ادامه امکانات این منو به صورت مجزا

توضیح داده شده اند.

 

 

Silence   

017

در اول باید توجه کرده که در برنامه کول ادیت دودستور Silence داریم که به اشتباه گرفته نشود Silence اولی در منوی ادیت قرار داره که در فاصله انتخاب شده جلوه سکوت را اعمال میکند و Silence که در منوی Generate قرار داره فاصله یا Silence به صورت که مقدار زمانی آنرا تعیین می کنیم و هر اندازه زمانی که  نیاز داشته باشیم به فضای خالی در صفحه به اساس ثانیه در جای که کرسر ما قرار دارد خلق می کند.

طبق مشاهده به این پنجره :

 

 

 

 

 

018

DTMF Signals

کاربر با وارد کردن رشته مورد نظر خود با استفاده از کاراکترهای ۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰abcd#*- صدایی شبیه صدای بوق تلفن هنگام شماره گیری تولید کند. کاربر می تواند رشته های متعددی را وارد کرده و آنها را با ویرگول از هم جدا کند. نرم افزار به طور پیش فرض دو استاندارد تولید صوت را در اختیار کاربر قرار می دهد ولی کاربر خود نیز قادر است با تعیین فرکانس، استاندارد تولید صوت را سفارشی سازی کند. همچنین کاربر قادر است، دامنه، شدت و طول هر بوق را مشخص کند. این نوع از صدا در فیلم های تلویزیونی و آگهی های بازرگانی به وفور شنیده می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19e

Noise

با استفاده از این امکان می توان نوع خاصی از نویز را تولید کرد که معمولا رادیو برای رمزنگاری

اطلاعات محرمانه ملی و فرا ملی استفاده می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Tones

با استفاده از این امکان می توان صدای بوقی تولید کرد که عمدتا از آن

برای پوشاندن بخش هایی  از صوت که حاوی محتوای نامناسب است استفاده می شود. این نوع از صوت در تعداد کثیری از برنامه های تلویزیونی و رادیویی برای سانسور کردن محتوای تبلیغاتی و یا جملات و کلمات غیر اخلاقی استفاده میشود.

 

 

 

 

 

 

 

 

منوی Analyze

22
این منو شامل امکاناتی برای آنالیز فایل صوتی از لحاظ فرکانسی و فازی و همچنین امکانی برای نمایش
ریز مشخصات صوت است که فهم و استفاده از آنها نیازمند تخصص در زمینه صوت و موسیقی است.

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 منوی Favorites25
این منو شامل امکانات پر کاربردی است که توسط کاربر تعیین می شود تا دسترسی کاربر به آن امکانات
تسهیل شود. کاربر می تواند از طریق امکان Edit Favorites این منو رو سفارشی سازی کند.

 

 

 

 

 

 Vocal Cut: برای محو کردن کلام در موسیقی میباشد که با انتخاب کردن آهنگی که میخواهیم  بدون کلام بسازیم یا به گونه مناسب کلام را از قالب موسیقی محو بسازیم یا پخش بکنیم دستور Vocal Cut را مکررانجام می میدهیم تا به نتیجه دلخواه برسیم .
Fade In : برجسته سازی برنامه از آغاز به شیوه صعودی است. آغاز برنامه از یک امواج بلند هم برایمخاطب غیر قابل متنظر و ناخوشایند است و هم اثرات تخریبی بالای دستگاه فرستنده امواج رادیویی دارد.به همان خاطر است که در آغاز برنامه Fede In توصیه می گردد و در آخر برنامه یا در ختم برنامه Fede Outاما بااین فرق که Fede Out برجسته سازی برنامه را به شیوه نزولی به ختم می پیوندد.
Chamber Reverb : از انجایی که این دستور برای تولید آهنگ و موسیقی کاربرد بیشتری دارد تا برنامههایی رادیویی شاید در زمینه مختلفی آهنگ سازان و تولید گران آهنگ ها و موسیقی به کار ببندد ولی دربرنامه های رادیویی برعکس دستور Invert که در منوی Edit است کاری را انجام می دهد.

 منوی Options
از طریق این منو می توان به امکانات مربوط به تنظیمات بخش های مختلف نرم افزار دسترسی پیدا کرد.
 منوی Window
از طریق این منو می توان میان فایل های صوتی موجود سوئیچ کرد.
منوی Help
از طریق این منو می توان به راهنما، اسناد و مشخصات نرم افزار و سازنده آن دست یافت.

 


 

انسان تا چه زمانی وقت دارد توبه کند؟

پرسش : انسان تا چه زمانی وقت دارد توبه کند؟ پاسخ اجمالی: پاسخ تفصیلی: شهید مطهری (ره) در جواب به این سؤال با اشاره به حدیث «انینُ الْمُذْنِبینَ احَبُّ الَىَّ مِنْ تَسْبیحِ الْمُسَبِّحین» چنین پاسخ می دهد: خداى تبارک و تعالى، این رحمت مطلقه و کامله فرمود: ناله‏ گنهکاران در نزد من محبوبتر است از تسبیح تسبیح کنندگان. بروید به درگاه خداى خودتان ناله کنید. فکر کنید تا گناهان به یادتان بیاید. به کسى نگویید؛ اقرار به گناه پیش دیگران گناه است، ولى در دل خودتان گناهانتان را در نظر بگیرید. انسان تا در این دنیا هست و رشته حیاتش باقى است و تا وقتى که مرگ مستقیماً به او روى نیاورده است، مهلت براى توبه کردن دارد. تنها در وقتى که انسان در چنگال مرگ گرفتار است و هیچ امیدى به نجات ندارد، توبه مورد قبول واقع نمى شود. قبل از آن ساعات و لحظات آخر که در تعبیرات حدیثى «ساعت معاینه» نامیده شده است (یعنى لحظه ‏اى که انسان مرگ را و جهان دیگر را معاینه مى کند و به چشم مى بیند؛ در عین اینکه هنوز زنده است) توبه انسان قبول است ولى در آن لحظات توبه مقبول نیست. همچنان که در عالم آخرت هم توبه معنى ندارد. نه انسان در آنجا حال توبه پیدا مى کند و نه فرضاً اگر بخواهد توبه کند- که قطعاً توبه واقعى نخواهد بود و فقط یک عمل ظاهرى است- توبه او پذیرفته است. اما چرا در این مورد این‏طور است؟ قرآن تصریح مى کند که: «فَلَمّا رَاوْا بَأْسَنا قالوا امَنّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَ کَفَرْنا بِما کُنّا بِهِ مُشْرِکینَ»، یعنى همین که انتقام ما را دیدند مى خواهند توبه کنند و توبه‏ شان را نمى پذیریم. در ساعتى که آن انتقام ما رسید، اظهار ایمان کردن و اظهار توبه کردن فایده ندارد، چرا؟ براى اینکه توبه تنها پشیمانى و بازگشت نیست؛ یعنى اگر انسان تحت هر عاملى فقط از راه کج خود بازگردد، این توبه شمرده نمى شود. توبه آن وقت است که یک انقلاب درونى در وجود انسان پیدا مى شود، یعنى نیروهاى مقدسى که در درون انسان نهفته است علیه نیروهاى شهوانى و غضبى و شیطانى وجود انسان و تبهکاریهاى او قیام کنند و زمام مملکت وجود انسان را در دست بگیرند. این معناى توبه است. توبه یعنى انقلاب درونى در انسان. انسان وقتى به مرحله‏ اى مى رسد که احساس مى کند در چنگال مرگ گرفتار است و عذاب الهى را مى بیند، بدیهى است که در آنجا اظهار ایمان مى کند. اما این اظهار ایمان، انقلاب مقدس درونى نیست. قرآن در مورد فرعون مى گوید: «حَتّى اذا ادْرَکَهُ الْغَرَقُ قالَ امَنْتُ انَّهُ لاالهَ الَّا الَّذى امَنَتْ بِهِ بَنوا اسْرائیلَ»، فرعون تا در دنیاست و باد دنیا به تنش مى خورد، فرعونى مى کند؛ با هیچ استدلالى قانع نمى شود، هیچ نصیحت و موعظه‏ اى را نمى پذیرد؛ بین ساحران و موسى معارضه درست مى کند، خود ساحران ایمان مى آورند و او بیشتر طغیان مى کند؛ درصدد کشتن موسى و قومش برمى آید، آنها را تعقیب مى کند. هنگامى که در دریا غرق مى شود، آب او را فرا مى گیرد و خود را در لحظات آخر عمر مى بیند و یقین مى کند که دیگر راه نجات ندارد مى گوید: «امَنْتُ انَّهُ لاالهَ الَّا الَّذى امَنَتْ بِهِ بَنوا اسْرائیل»؛ (من به خداى موسى ایمان آوردم). اینجا دیگر قبول نمى شود. خدا چرا قبول نمى کند؟ مگر خدا بخل مى ورزد؟ نه، توبه باشد قبول مى کند. این، توبه نیست. توبه یعنى انقلاب مقدس درونى. این، انقلاب مقدس درونى نیست. آدمى که در قعر دریا آب تمام اطرافش را گرفته و به هر طرف که نگاه مى کند آب مى بیند و در این حال اظهار توبه مى کند، وجدانش منقلب نشده است، فطرتش زنده نشده است، خودش علیه خودش قیام نکرده است، بلکه حالا که خودش را مضطر و بیچاره مى بیند، از روى اضطرار اظهار تسلیم مى کند. لهذا به او مى گویند: «الْانَ وَ قَدْ عَصَیْتَ قَبْلُ» چرا یک ساعت پیش که آزاد بودى این حرف را نزدى؟ اگر یک ساعت پیش در حالى که آزاد بودى این حرف را مى گفتى، معلوم بود که در درون تو انقلاب مقدس پیدا شده. اما حالا که این حرف را مى زنى حاکى از انقلاب مقدس نیست، ناشى از اضطرار و بیچارگى است. اینکه چرا توبه انسان در دنیاى دیگر قبول نیست؟ اولًا چون در آن دنیا انسان همه چیز را مى بیند. در آنجا وقتى که ادّعاى توبه مى کند و مى گوید خدایا پشیمانم، آن اظهار پشیمانى انقلاب مقدس درونى نیست، انقلاب آزاد نیست. بلکه ثانیاً انسان همینکه از این دنیا رفت، در حکم میوه‏اى است که روى یک درخت بوده و پس از آنکه رسیده است یا به صورت کال و نیم رس (به هر شکلى)، از درخت جدا شده و افتاده است. میوه تا روى درخت است تابع نظام درخت است؛ اگر رشد مى کند از طریق درخت رشد مى کند، اگر آب به آن مى رسد از طریق ریشه ‏هاى درخت است، اگر ماده غذایى به آن مى رسد از طریق درخت مى رسد، اگر از هوا استفاده مى کند از طریق درخت استفاده مى کند، اگر طعمش شیرین مى شود به دلیل فعل و انفعالى است که در درخت صورت مى گیرد، اگر رنگش تغییر مى کند باز به وسیله درخت است. همینکه میوه از درخت افتاد، تمام امکاناتى که براى آن موجود بود از بین مى رود. تا ساعتى قبل که مثلًا سیبى که روى زمین افتاده است روى درخت به صورت نیم رس و کال بود، این امکان وجود داشت که رسیده شود، یک مرحله جلو بیاید، رنگش تغییر کند، حجمش بیشتر شود، طعمش مطبوع‏تر شود، شیرین‏تر شود، معطرتر شود. ولى همین که از درخت افتاد، تمام امکانات از بین مى رود؛ یعنى آخرین فعلیتش، آخرین حالتش، در همان لحظه‏ اى است که از درخت مى افتد. انسان میوه درخت طبیعت است، میوه درخت دنیاست. تمام امکاناتى که براى ما انسانها موجود است، در طبیعت و در دنیا موجود است. براى ما خوب شدن در دنیا امکان دارد، وسایل بد شدن و بدتر شدن هم باز در دنیا موجود است. ما که در این دنیا هستیم، روى درخت طبیعت و دنیا هستیم، میوه این درخت هستیم. این جهان همچون درخت است ‏اى گرام***ما بر آن چون میوه ‏هاى نیم خام‏ تا ما روى درخت طبیعت هستیم، همه امکانات برایمان هست؛ اگر عبادت کنیم، مثل میوه‏اى که مى رسد رسیده مى شویم؛ اگر گناه کنیم، مانند میوه‏اى که آفت زده مى شود آفت زده مى شویم مثل اینکه کرمى یا شته‏ اى از راه درخت به این میوه برسد. توبه هم یکى از امکانات است، مثل آب و غذایى است که از راه درخت طبیعت باید به ما برسد. لذا وقتى مردیم دیگر به ما نمى رسد، چرا؟ چون عرض کردم توبه یک انقلاب مقدس است و همه تغییرها و انقلابها و حرکتها مال این دنیاست، همه تغییر مسیردادن‏ ها و تغییر جهت دادن‏ ها مال این دنیاست، بالا رفتن و پایین‏رفتن در این دنیاست. همین که پا به آن دنیا گذاشتیم، در هر حد و درجه‏ اى که هستیم، در هر مسیرى که هستیم، به سوى هر چیزى که هستیم، در همان جا متوقف مى شویم. آخرین حد فعلیت تمام شده است. یک مثال دیگر: یک طفل تا در رحم مادر است وابسته به وجود مادر است؛ غذایش از ناحیه مادر است، مایع و آب بدنش از وجود مادر است، سلامت و بیمارى اش از ناحیه مادر است. اما همین که از مادر متولد شد، دیگر وابستگى اش به او تمام مى شود، یک نظام دیگر بر زندگى او حکومت مى کند و دیگر یک لحظه نمى تواند با نظام پیشین که نظام رحم است زندگى کند. انسان پس از آنکه از این دنیا رفت، نظام زندگى اش بکلى تغییر مى کند و عوض مى شود و امکان ندارد کوچکترین استفاده‏ اى از نظاماتى که در این دنیا هست بکند. عمل و توبه، پیشروى و پسروى، بالا رفتن و پایین رفتن و تغییر مسیر و جهت دادن، همه مال این دنیاست. این کلام على علیه السلام است: «الْیَوْمَ عَمَلٌ وَ لا حِسابٌ وَ غَداً حِسابٌ وَ لا عَمَلٌ» مى گوید: ایّهاالناس! امروز روز عمل است و روز حساب نیست، دنیا محل مجازات و رسیدن به حساب نیست. نه اینکه بخواهد بگوید هیچ مکافاتى در دنیا نیست. بعضى از احوال در دنیا مکافات است، و بعضى از بدبختیهایى که در دنیا به انسان مى رسد نتیجه عمل انسان است. اما نه خیال کنید که حساب هر عمل بدى را خدا در این دنیا مى رسد، و نه خیال کنید که هر حالت بدى که انسان پیدا مى کند در نتیجه یک عمل گذشته اوست، این‏جور نیست. بنابراین آیا اگر انسانى در این دنیا هیچ گونه مجازاتى نشد، دلیل بر این نیست که حسابش پاک بوده است؟ نه. آیا اگر کسى در دنیا سختى اى دید، دلیل بر بدى عمل اوست؟ مثلًا این که سیلى آمد و پاکستانی ها را از بین برد، دلیل بر بدى عمل آنهاست؟ یعنى خدا به حساب آنها در این دنیا رسیده است؟ نه، این‏جور نیست. درس اسلام به ما این است: «الْیَوْمَ عَمَلٌ وَ لا حِسابٌ وَ غَداً حِسابٌ وَ لا عَمَلٌ». دنیا، دار عمل است، دار رسیدگى و حساب کردن نیست. برعکس، آخرت‏، دار عمل نیست، منحصراً دار حساب است و بس. پس سرّ اینکه توبه انسان محدود است به قبل از معاینه موت و آثار آن، و پس از آنکه انسان موت را معاینه کرد نظیر فرعون، دیگر توبه او قبول نیست، و همچنین سرّ اینکه در عالم آخرت توبه ‏اى نیست، همینها بود که براى شما عرض کردم.(۱)

 

پی نوشت: (۱). مجموعه‏ آثار استاد شهید مطهرى، ج ‏۲۳، ص ۵۵۵٫