آموزش Cool Edit_جلسه هفتم در محیط Multitrack

تمامی مطالب گردآوری  شده ی cool edit  توسط  خانم فرنوش آخوندان  و آقایان : رسول براتی ، مهدی شادباش ،سیداحسان طاهری جاوید و افشین مهربان، میباشد.

جلسه هفتم

نوار منوی محیط Multitrack  
برخی موارد موجود در نوار منوی این محیط با محیط Edit Waveform مشترک است بنابراین فقط موارد متمایز
توضیح داده شده اند:
منوی File

 

53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

New Session : یک فایل کاری جدید با نرخ نمونه تعیین شده توسط کاربر ایجاد می کند.

54

 

 

Open Session : یک فایل کاری موجود را باز می کند.

 

55

 

Append Session: یک فایل کاری را باز کرده و در انتهای فایل کاری جاری میگدارد .به عنوان مثال اگر تراکهای ۱ تا ۴ در فایل کاری جاری پر باشد، تراک های ۱ به بعد توسط فایل کاری دیگری که توسط این گزینه باز می شود، پر می شود.

Close Session : فایل کاری را می بندد. در صورت نیاز در رابطه با ذخیره سازی از کاربر سوال می شود.
Close All : تمامی فایل ها اعم از صوتی و فایل های موجود را میبندد.
Close Session and Its Waveforms : فایل کاری و تمام فایل های صوتی وابسته را می بندد.
Close Only Non-Session Waveform : تمامی فایل های صوتی که به محیط  multitrack اضافه نشده اند را میبندد.

Open Waveform : یک فایل صوتی را باز می کند.

56

 

Save Session: فایل کاری را ذخیره  میکند اگر تا به حال فایل ذخیره نشده باشد Save Session As باز میشود.

Save Session As : فایل کاری را در مسیر و با نام دلخواه کاربر ذخیره می کند.

57

 

Save Mixdown As : فایل های صوتی را ترکیب کرده و در یک فایل صوتی با نام و مسیر مورد نظر کاربر ذخیره می کند.

 

58

 

ave Mixdown to Video As : اگر فایل کاری حاوی ویدئو نیز باشد، می تواند یک ترکیب فایل های صوتی و ویدئویی را با این گزینه در قالب یک فایل ویدئویی ذخیره کرد.

Save All : تمامی فایل ها در هر دو محیط را ذخیره می کند.
Default Session : برای تعیین فایل کاری پیش فرض استفاده می شود.
Free Up Space in Temp File: فایلهای موقتی ایجاد شده  را به انتخاب کاربر  حذف میکند.
Exit : نرم افزار بسته می شود.

 

منوی Edit
59

Undo : آخرین تغییر انجام شده را بازگردانی می کند.
Mix Down to File  :
۴ گزینه زیر مجموعه دارد که به ترتیب امکان ترکیب همه فایل های صوتی، نواحی انتخابی، تمامی فایل های صوتی مونو و یا نواحی انتخابی مونو را در یک فایل صوتی جداگانه فراهم میکند.
Mixdown to Empty Track : همانند Mix Down to File عمل می کند ولی حاصل را در اولین تراک خالی در ادامه فایل کاری ذخیره می کند.
Group Blocks : برای گروهبندی بلوک های انتخابی استفاده می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

Group Color : رنگ نمایش گروه را مشخص میکند .
Block Color : رنگ نمایش بلوک ها را مشخص می کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

Punch in : (در نوار ابزار توضیح داده شده) ناحیه انتخابی را برای ضبط انتخاب می کند.
Crossfade : به منظور ایجاد اثر محوی در صوت استفاده می شود. ۴ گزینه زیر مجموعه برای ایجاد اثر خطی،سینوسی و لگاریتمی دارد.

Loop Duplicate : بلوک را بدون فاصله یا با فاصله زمانی مورد نظر کاربر تکرار می کند.

 

61

 

Convert to Unique Copy : تکرار حاصل از Looping (و نه Loop Duplicate )را به یک بلوک صوتی یکپارچه تبدیل می کند.

Mute Blocks : صدای بلوک را قطع می کند، در نتیجه در زمان پخش کل فایل کاری، این بلوک بی صدا می ماند.
Look in Time : مکان زمانی بلوک را قفل می کند.

Lock for Play Only .دوشن ماجنا نآ یور طبض و دوش شخپ طقف ات دنک یم لفق ار کولب :
Split : (در نوارابزار توضیح داده شده) بلوک را دو قسمت می کند.
Merge/Rejoin Split : تکه های بلوک را به هم می چسباند.
Align Left/Right : فقط زمانی که بیش از یک بلوک انتخاب شده باشد فعال می شوند. لبه راست/چپ بلوک های انتخاب شده را در یک خط قرار می دهد.
Adjust Boundaries : مانند Trim عمل می کند
Trim : نواحی انتخاب نشده از فایل را حذف می کند.
Cut : برای بریدن ناحیه انتخابی از صوت برای انتقال به بخش دیگر استفاده می شود.
Full : بلوکی که Cut ، Trim یا محدود شده را به اندازه و فرم کاملش باز می گرداند.
Remove Blocks : بلوک ها را حذف می کند.
Destroy Blocks : بلوک ها را از هر کجا که استفاده شده باشند حذف کرده و فایل های صوتی آنرا می بندد.
Insert/Delete Time : از محل قرار گیری خط شاخص زمان خالی وارد یا حذف می کند.
Select All Blocks : همه بلوک ها را انتخاب می کند.
Select All Blocks in Track : همه بلوک های یک تراک خاص را انتخاب می کند.
Group Waveform Normalize : کاربر می تواند فایل های مورد نظر خود را انتخاب کند و پس از انجام آنالیز، شدت صوت آن ها را به صورت گروهی تعدیل نماید.
Snapping : کاربر انتخاب می کند که شاخص در زمان کلیک بر روی نمایش موجی صوت به سمت کدام عناصر جذب شود . امکان جذب به سمت نقاط مشخصی از خط زمان و یا شاخص های نشانه گذاری و یانقاط صفر گذر وجود دارد.
Refresh : فایل کاری را رفرش می کند و خروجی را دوباره سازی می کند.
Check for Hidden Blocks : بلوک هایی که زیر بلوک های دیگر پنهان شده اند را پیدا می کند.

 

 

 منوی View

62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای فعال/غیرفعال سازی و پنهان سازی/نمایش دادن ابزارها و بخش های مختلف نرم افزار می شود.اکثرگزینه ها در نوار ابزار و یا در محیط Edit Waveform توضیح داده شده اند. چند پنجره که صرفا مختص اینمحیط هستند معرفی شده اند.

Mixers Window : به منظور کنترل میکس و مستریک در تراک ها استفاده می شود.

 

63

 

Track EQ : مشخصات تراک از جمله وسیله ورودی و خروجی ،شدت صوت و تنظیم فرکانسی و … را مشخص میکند که از طریق  Track Controls نیز قابل دسترسی است.

 

 

64

Track Properties :مشخصات تراک از جمله وسیله ورودی و خروجی، شدت صوت و تنظیم فرکانسی و …را مشخص میکند که از طریق Track Controls نیز قابل دسترسی است.

 

 منوی Insert

65

 

 

 

 

 

برای وارد کردن فایل های صوتی، فایل های MIDI ، فایل های ویدئویی و یا فایل صوتی یک فایل ویدئویی استفاده می شود. همچنین فایل های صوتی موجود در Organizer View نیز می تواند از طریق این منو بهتراک وارد شود

 منوی Effects
66

 

جلوه های صوتی مخصوص این محیط را در اختیار قرار می دهد که در ادامه توضیح داده خواهد شد.
دو منوی Options و Help نیز توضیح داده شده اند.

جلوه های صوتی محیط Multitrack

Envelope Follower : با انتخاب دو بلوک فعال می شود و به کاربر اجازه می دهد مشخصات یک بلوک را براساس مشخصات دیگری تغییر دهد، به این معنا که یکی از دو بلوک انتخاب شده، آنالیز شده و مشخصاتدامنه ای بلوک دوم بر اساس بلوک اول تنظیم می شود

67

 

Frequency Band Splitter: از بلوک صوتی یا ناحیه انتخابی تا حداکثر ۸ کپی تهیه میکند که هر کداممحدوده فرکانسی مشخصی را در بر دارند. هر کپی در یک تراک جداگانه قرار می گیرد.

68

 

Vocoder : معمولا در زمینه موسیقی از یک دستگاه سخت افزاری با همین نام به منظور ایجاد تغییراتیمتناسب با صدای خواننده در صدای ساز استفاده می شود. این جلوه این امکان را به صورت نرم افزاریفراهم کرده و به کاربر اجازه می دهد تا پهنای باند یک بلوک(صوت حامل) را بر اساس مشخصات بلوک دیگری (معمولا حاوی صدای انسان) تغییر دهد.

 

 

69

 

دستور انجام کار نمونه

در نمای Multitrack قرار گرفته، از منوی Insert ، گزینه Video from File را انتخاب می کنیم. با باز شدن پنجره Choose a movie file ، فایل Farm Project Intro.avi را انتخاب کرده و روی Open کلیک می کنیم. پس از بارگذاری باید بخش صوتی و تصویری در دو تراک جداگانه قرار گرفته و پنجره Video نیز باز شده باشد. قبل از هر کاری، از بخش Transport Buttons ، دکمه Play را فشرده تا پخش آغاز شود. مشاهده می شود که بخش ابتدایی ویدئو، خالی از هر گونه صوت مفیدی است. هدف ابتدایی آن است که این بخش از ویدئوبا یک فایل صوتی پوشانده شود. برای این منظور از منوی File ، گزینه Open Waveform را انتخاب می کنیم.پس از باز شدن پنجره Open a Waveform ، فایل Background Audio.wav را انتخاب کرده و روی Openکلیک می کنیم.
با این کار فایل به لیست موجود در Organizer View سربرگ File اضافه می شود که آن را انتخاب کرده و از نوار دکمه های بالای این سربرگ بر روی Insert Into Multitrack کلیک می کنیم.
با استفاده از بخش Track Control ، تراک حاوی Background Audio.wav را در حالت Solo قرار می دهیم. برای این منظور از سربرگ Vol در این بخش، برای تراک مورد نظر بر روی دکمه زرد رنگ S کلیک می کنیم. سپس این تراک را پخش می کنیم.
مشاهده می شود فایل به طور روان آغاز شده و پخش می شود ولی بخش زیادی در انتهای فایل صوتیخالی است و صرفا بخشی از ابتدای فایل که با قسمت خالی صوت ویدئو هم پوشانی دارد، دارای صوتاست. علاوه بر این با رسیدن به ناحیه خالی، صوت به طور ناگهانی قطع می شود.حال تراک حاوی این صوت را از حالت Solo خارج کرده و دوباره پخش می کنیم.

مشکلی که پس از رسیدن به نقطه خالی از صوت تراک Background Audio.wav حتی با وجود صوت اصلیویدئو به گوش می خورد قطع شدن ناگهانی صوت این فایل است که کاملا واضح است و حتی صوت اصلینتوانسته این مسئله را پوشش دهد. بنابراین، باید این فایل به گونه ای ویرایش شود که انتهای آن و ورودش به ناحیه خالی از صوت به گونه ای روان صورت بپزیرد. برای این کار بر روی بلوک Background Audio.wav راست کلیک کرده و Edit Waveform را انتخاب میکنیم. با این کار فایل در نمای Edit باز می شود.
بزرگ نمایی را در جهت قائم کمی افزایش می دهیم. با این کار مشاهده می شود که ناحیه های خالی،واقعا خالی نبوده و حاوی صوت خفیفی می باشند. برای آن که این قطع ناگهانی به گوش نرسد، باید صوترا در این ناحیه محو کنیم.با دقت در این ناحیه به وضوح دیده می شود که دو کانال راست و چپ نیست به میزان برابری صوت ندارد ویک کانال زودتر از دیگری صوتش قطع می شود. ابتدا ناحیه ای فایل را که فقط یک کانال حاوی صوت میباشد را انتخاب کرده به با استفاده از منوی Effects و گزینه Silence ، ناحیه را از صدا خالی می کنیم.70

 

سپس بر روی نقطه شکست باید محو شود. می تواینم برای سهولت نقطه شکست صوت را با انتخابAdd to Cue List از منوی کلیک راست بر روی نقطه شکست، به لیست نشانه گذاری ها اضافه کنیم. زمانوقوع شکست – ۱۲۶۲ – را مشاهده نموده و مطابق شکل زیر ناحیه ای حاوی صوت و کل ناحیه کم صدا راانتخاب می کنیم. برای آنکه نمایش بصری بر روی عملیات محو داشته باشیم از منوی Effects و گزینهAmplify ، زیر گزینه Envelope را انتخاب می کنیم

71

با باز شدن پنجره مربوطه، از Preset ها Smooth Fade Out را انتخاب می کنیم. با کلیک روی خط نموداریک نقطه دیگر اضافه می کنیم. با کلیک راست بر روی هر نقطه می توان مختصات دقیق ان را تعیین نمود. بنابراین نمودار را به صورت زیر و با مختصات داده شوده تنظیم می کنیم.

72

با زدن دکمه Preview مشاهده می شود که صوت به صورت سریع ولی با نرمی محو می شود. دکمه Okرا برای اعمال جلوه کلیک می کنیم. با پخش فایل متوجه می شویم که ناحیه شکست صوت به به طورمناسبی محو شده است.

در انتهای این فایل نیز صوت خفیفی وجود دارد که در آن مشکلی وجود ندارد و برای انتهاب ویدئو مناسباست. ولی ناحیه خالی میان این دو بخش حاوی صدا می توانند حذف شوند. برای این شروع و پایان اینناحیه خالی را پس از انتخاب آن به لیست نشانه گذاری ها اضافه می کنیم. تغییرات را از منوی File و گزینهSave ذخیره کرده و به نمای Multitrack باز می گردیم.
اگر فایل کاری را دوبار پخش کنیم و مشاهده می شود که صوت پس زمینه به خوبی با صوت اصلی ترکیبشده است و شکست ناگهانی از بین رفته است.
برای حذف ناحیه خالی، ابتدا بر روی Snap to Cues and Ranges در نوار ابزار کلیک کرده تا فعال شود. اینگزینه باعث می شود بتوانیم با استفاده از علامت گذاری ها ناحیه مورد نظر را به دقت انتخاب کنیم. پس ازانتخاب ناحیه از نوار ابزار بر روی دکمه Cut waves out of selection کلیک کرده یا دکمه Delete را از رویکیبورد فشار می دهیم.
برای آنکه دو بلوک حاصل به طور اتفاقی جا به جا نشده و یا تغییر نکنند، هر دو را با نگاه داشتن کلید Ctrlانتخاب کرده و با راست کلیک کردن بر روی آنها گزینه های Lock in Time و Lock for Play Only را فعال میکنیم.علاوه بر این بخش ابتدایی صوت اصلی که خالی از صدا است را نیز انتخاب کرده و حذف می کنیم و برای جلوگیری از جا به جایی Lock in Time را برای آن نیز فعال می کنیم.

73

 

مرحله بعد اضافه کردن یک موسیقی به ویدئو است.برای این کار فایل دیگری با نام In The Mirror.mp3 را باز کرده و وارد یکی از تراک های خالی می کنیم.با شنیدن موسیقی شاید این حس ایجاد شود که صدای زیرتر مناسب تر بوده، همچنین به علت وجود کمیانعکاس در موسیقی نیاز است تا این انعکاس گرفته شود. به همین دلیل با دو بار کلیک بر روی بلوکموسیقی آن را به محیط Edit Waveform منتقل می کنیم. ابتدا برای تنظیم زیر و بمی موسیقی از منویEffect ، زیرمنوی Time/Pitch ، گزینه Stretch را انتخاب می کنیم. در صفحه باز شده، از پیش فرض Raise Pitch برای افزایش زیری استفاده می کنیم. می توان با استفاده از اسلایدر موجود میزان زیری را تا حد مطلوب تنظیم کرد. پس از اعمال این جلوه، به سراغ تنظیم انعکاس می رویم. از منوی Effect ، زیرمنوی Delay Effects ، گزینه Full Reverb را انتخاب میکنیم. از میان پیشفرض های موجود در این جلوه، با استفادهاز پیشفرض Bottom of the Barrel می توان میزان انعکاس را تا حد مطلوب محدود کرد. پس از اعمال این

جلوه به محیط Multitrack باز می گردیم.
برای سنجیدن وضعیت موسیقی نسبت به دیگر فایل های صوتی، کمی از ابتدای فایل کاری را اجرا میکنیم. مشاهده می شود که صدای شروع موسیقی با حالت محوی ویدئو و دیگر صدای پس زمینه همخوانی ندارد. همچنین مشخص است که فایل موسیقی از طول ویدئو بلندتر بوده و باید برش داده شود.
بیان این نکته لازم است که شروع موسیقی از همان ابتدای پخش، خوشایند و معمول نیست و نمونه هایمختلف نشان می دهد که پخش موسیقی با تاخیر اندکی نسبت به ویدئو انجام می شود. پس در قدم اولموسیقی را کمی در تراک خود جابجا می کنیم. برای این کار کمی در راستای افقی بزرگنمایی کرده وSnap to Ruler را از نوار منو فعال می کنیم. سپس بر روی بلوک موسیقی راست کلیک را نگاه داشته و بهاندازه مورد نیاز به جلو می کشیم )مقدار ۱۱۰ میلی ثانیه بنظر مناسب میرسد. سپس برای ثابت کردن بلوک آن را Lock in Time می کنیم.
در قدم بعد، برای برش قسمت اضافی، خط شاخص را در محل انتهای ویدئو قرار داده و با انتخاب فایلموسیقی (نگاه داشتن Ctrl و کلیک روی بلوک موسیقی باعث می شود بدون تکان خوردن شاخص بتوانبلوک موسیقی را انتخاب کرد)، از دکمه Split Block در نوار ابزار برای برش دادن موسیقی استفاده میکنیم. سپس قطعه اضافی را انتخاب کرده و با فشردن Delete حذف می کنیم.
پس از برش دادن فایل موسیقی هنوز هم امکان بازگشت به اندازه کامل آن وجود دارد، برای اجتناب از اینامر، روی بلوک موسیقی کلیک راست کرده و Convert to Unique Copy را انتخاب می کنیم.
برای محو کردن ابتدای فایل موسیقی، از همین محیط استفاده می کنیم. برای این کار به میزان حدودا ۲ثانیه از قسمت ابتدای بلوک موسیقی را انتخاب می کنیم، سپس از نوار ابزار Sinusoidal Crossfade راانتخاب می کنیم. این کار باعث می شود که یک جلوه محو سینوسی در ابتدای بلوک ایجاد شود. با پخشدوباره فایل مشاهده می شود که این بار شروع موسیقی دل پذیر تر است.
مرحله بعد، آن است که صدای موسیقی با شروع صوت اصلی کاهش پیدا کند. برای این منظور از فعالبودن Volume Envelope با بررسی دکمه مربوط به آن در نوار ابزار و یا منوی View اطمینان پیدا می کنیم.این گزینه یک منحنی بر روی بلوک ها نمایش می دهد که شدت صوت را در هر لحظه نشان می دهد. حالبرای آنکه بتوانیم آن را ویرایش کنیم از نوار ابزار Edit Envelope را فعال می کنیم.
بهتر است کاهش صوت قبل از آغاز صوت اصلی شروع شود. بنابراین روی منحنی مربوطه که در بالاترینبخش هر بلوک قرار میگیرد در دو نقطه قبل و بعد از شروع صوت اصلی مانند شکل )صفحه بعد( کلیک میکنیم تا نقطه هایی ایجاد شود.
سپس می تواین با حرکت نقطه دوم به سمت پایین تا حد مطلوب ( ۲۱ تا ۲۰ درصد بنظر مناسب میرسد)شدت صوت را تنظیم می کنیم. چند بار این ناحیه را پخش کنید تا مطمئن شوید نقاط را در زمان هایمناسب و دلخواه قرار داده اید و در غیر این صورت آنها را جا به جا کنید تا نتیجه دلخواه حاصل شود.74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بعد از آن می توان برای آن که کاهش صوت به گونه ای ملایم انجام شود با کلیک بر روی قسمت های مختلف منحنی نقاط دیگری را اضافه کرده و شکلی سینوسی به آنها بدهید(در زمان کنفرانس با ۳ نقطهاضافی توضیح دهید تا زمان تلف نشود).

75

نوبت به انتهای بلوک موسیفی می رسد در ابتدای امر می بایت پس از تنظیم بزرگنمای درناحیه مذکور،شدت صوت را به اندازه ای که پیش تر کاهش دادیم، پایین بیاوریم. بنابراین نقطه انتهایی بلوک را پایینمیاوریم تا به اندازه مورد نظر (همان عدد بین ۲۱ تا ۲۰ درصد)برسد. سپس برای ایجاد محوی، ۲ تا ۳ ثانیهاز بلوک را انتخاب کرده و جلوه محو سینوسی که پیش از این برای ابتدای بلوک استفاده شد را برای انتهایبلوک به کار ببرید. در صورتی که از حاصل راضی نباشید می تواند این مرحله را Undo کرده و دوباره با انتخاب ناحیه بزرگتر یا کوچکتری تکرار کنید.

76

 

77

 


 

درباره نویسنده

مهارت ها: html,css,C#,ADO.NET,sqlserver,access,python javascript,php

نوشته های مرتبط

نظری بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *