آموزش c++ & c ادامه جلسه پنجم__برنامه یک ماشین حساب ساده

سلام.از اینکه سایت  سوفرا  را، برای پاسخ به سوالات خود انتخاب کردید خوشحال هستیم . با میخک همراه باشید.

ساختار کنترلی IF…ELSE های متداخل _برنامه یک calculator

1 شروع

۲ متغیر A  را از ورودی دریافت کن

۳ متغیر OP را با یکی از مقادیر ۱و۲و۳و۴ مقدار دهی کن

۴ متغیر B  را از ورودی دریافت کن

۵ اگر OP  برابر ۱ بود برو۶ ،اگر۲ بود برو ۷ ،اگر ۳ بود بر ۸ ،اگر ۴ بود برو ۹ در غیر این صورت بر ۱۰

۶ دو عدد را جمع کن و نمایش بده

۷ دو عدد را از هم کم  کن و نمایش بده

۸ دو عدد را در هم  کن و نمایش بده

۹ دو عدد را تقسیم کن(بزرگ را بر کوچک فعلا 🙂 ) و نمایش بده

۱۰ پایان

C++

##include <iostream.h>
#include <conio.h>
int main()
{

int a,b,op;

float result;
cout<<“enter number1 : “;
cin>>a ;
cout<<“enter ((op=1 +)(op=2 -)(op=3 *)(op=4 /))”;
cin>>op;
cout<<“enter number2 : “;
cin>>b;
if (op == 1){
result=a+b;
cout <<“a+b : “<<result;
}

else if (op == 2) {
result=a-b;
cout <<“a-b : ” <<result;

}
else if (op == 3)

{
result=a*b;
cout <<“a*b ” <<result;

}
else if (op == 4)

{
result=a/b;
cout <<“a/b ” <<result;

}

getch();
}

C

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int main()
{
int a, b ,op,re;
printf(“Enter 1 integers: “);
scanf(“%d”,&a);
printf(“\nenter (op=1 +)(op=2 -)(op=3 *)(op=4 /) :”);
scanf(“%d”,&op);
printf(“Enter 2 integers: “);
scanf(“%d”,&b);

if(op == 1)
{

printf(“Result: %d “,a+b);
}
if(op == 2)
{
printf(“Result: %d “,a-b);
}
if(op == 3)
{
printf(“Result: %d “,a*b);
}
if(op == 4)
{
printf(“Result: %d “,a/b);
}
getch();
return 0;
}