ویژگیها_HTML

ویژگیها_HTML Attributes

ویژگیها و خصوصیات  یک سری قابلیتها ، امکانات و اطلاعات بیشتر  برای  عناصر HTML فراهم می کنند.

  • همه عناصر html میتوانند  ویژگی داشته باشند.
  • ویژگیها اطلاعات اضافی در مورد عناصر ایجاد میکنند
  • تعین ویژگی یک عنصر همیشه داخل تگ باز انجام میگیرد
  • فرم کلی نوشتن ویژگی name=valuue

ویژگی  زبان

زبان در سند html میتواند در تگ html وبا وِیژگی lang   اعلان شود. اعلان یک زبان برای دسترسی به برنامه های کاربردی  و موتورهای جستجو بسیار مهم است:

 

 <!DOCTYPE html>
<html lang="en-US">
<body>

...

</body>
</html>

ویژگی title

ما میخواهیم یه ویژگی به عنصر <P> با عنوان  title اضافه کنیم. مقدار ویژگی title به عنوان ابزار راهنما عمل میکند. به این صورت که وقتی موس را بر روی پاراگراف میبریم مقدار title که یک متن است نمایش داه میشود.

 

 <p title="I'm a tooltip">
This is a paragraph.
</p>

Ca11pture

عناصر_HTML Elements

عناصر_HTML Elements

معمولا یک عنصر html دارای یک تگ  باز و بسته است و محتوا بین این دو تگ قرار میگیرد:

<element>Content goes here…</element>
تگهایی که محتوا بین انها قرار نمیگیرد را تگهای تنها گویند. مانند:<br>

Start tag Element content End tag
<h1> My First Heading </h1>
<p> My first paragraph. </p>
<br>

عناصر html تو در تو 

در مثال زیر ما ۴ عنصر داریم:

<html>
<body>

<h1>My First Heading</h1>
<p>My first paragraph.</p>

</body>
</html>

عنصر html کل سند را تعریف میکند. تگ شروع و پایان دارد. محتوا بین این دو تگ عنصر html دیگری مثل عنصر  body.

عنصر body بدنه سند را تعریف میکند. تگ شروع و پایان دارد.محتوا بین این دو تگ عنصر html دیگری مثل عنصر  h1,p.

عنصر p پاراگراف را تعریف میکند. تگ شروع و پایان دارد.محتوا بین این دو تگ My first paragraph.

 عنصر h1 عنوان را تعریف میکند. تگ شروع و پایان دارد.محتوا بین این دو تگ  .My First Heading

عنوان ها_Headings

عنوان ها_Headings

در اچ تی ام ال ۶ تگ عنوان داریم که با توجه به اهمیت موضوع رتبه بندی میشوند.که این ۶ تگ به صورت زیر هستند:

<h1>, <h2>, <h3>, <h4>, <h5>,  <h6>.

مثال زیر کاربرد و اندازه این عنوان ها را به تصویر میکشد:

 <html>
 <head>
 <title>first page</title>
 </head>
 <body>
 <h1>This is heading 1</h1>
 <h2>This is heading 2</h2>
 <h3>This is heading 3</h3>
 <h4>This is heading 4</h4>
 <h5>This is heading 5</h5>
 <h6>This is heading 6</h6>
 </body>
</html>

Captkkure

استفاده کردن از عنوانفقط برای  برجسته کردن و بزرگ کردن متن  توصیه نمیشود، چون موتورهای جست وجو  از عناوین به عنوان شاخصی برای ساختار و محتوای صفحات وب استفاده میکنند.

خط افقی :Horizontal Lines

برای ایجاد خط افقی از تگ تنهای <hr /> استفاده میشود.

Cap444ture

توصیحات:Comments

مرورگر توضیحات را نمایش نمیدهد، اما نوشتن توضیحات  برای یادآری، نوشتن نکات و… مفید است.

 <html>
 <head>
 <title>first page</title>
 </head>
 <body>
 <!-- تگ مربوط به پاراگراف -->
 <p>This is a paragraph </p>
 <!-- تگ مربوط به خط افقی -->
 <hr />
 <p>This is a paragraph </p>
 </body>
</html>