دروغ باارزش _كارلوس كاستاندا

دروغ باارزش

برعكس عمل كن! ده روز، بجاى اينكه احساسِ يك آدم ضعيف و غمگين را داشته باشى
احساس يك انسان با اقتدار و قوى را داشته باش و از ته دل اقتدار و شادى را حس كن!

+يعنى به خودم دروغ بگم؟

_چه فكر كنى ضعيف هستى و چه قوى
در هر دو صورت دارى به خودت دروغ ميگی، پس چه بهتر كه دروغ باارزشى باشد!

+اين كار چه سودى دارد؟

_جهانت را به سمت
آنچه كه رفتار ميكنى سوق ميدهد …

 كارلوس كاستاندا