مهارت ها:html,css,C#,ADO.NET,sqlserver,access,python

نوشته253
 •   هدف عملیات اساسی و پایه بر روی تصاویر دسترسی به مقادیر پیکسل و تغییر آنها دسترسی به مشخصات تص ...

 • ...

 • تابع تبدیل ()cvtColor در OpenCv   این تابع یک تصویر ورودی را از یک فضای رنگی به یکی دیگر تبدیل می کن ...

 • ...

 •   در این قسمت ، شما نحوه نمایش تصویر را با استفاده از تابع ()cv2.imshow در OpenCV خواهید آموخت.      ...

 •   در این قسمت، شما نحوه خواندن یک تصویر را  با استفاده از تابع  ()cv2.imread   در OpenCV خواهید آموخ ...

 • پردازش تصویر چیست؟ پردازش تصویر فرایند دستکاری یا انجام عملیات بر روی تصاویر، برای دستیابی به یک اثر ...

 • روشهای داده کاوی   ۱) طبقه بندی ۲) خوشه بندی ۳) کشف قانون همبستگی ۴) تشخیص و کشف خطا ۵) کشف الگ ...

 • ...

 • ...

 • نمایش موارد بیشتر