مهارت ها:html,css,C#,ADO.NET,sqlserver,access,python

نوشته262
 • پردازش تصویر با پایتون قسمت نوزدهم

  Adaptive Thresholding   روش Simple Thresholding در عکس هایی که دارای روشنایی متفاوت در قسمتهای مختلف ...

 • پردازش تصویر با پایتون قسمت هجدهم

  ...

 • پردازش تصویر با پایتون قسمت هفدهم

  ...

 • پردازش تصویر با پایتون قسمت شانزدهم

  ...

 • پردازش تصویر با پایتون قسمت پانزدهم

  ...

 • پردازش تصویر با پایتون- قسمت چهاردهم

  ...

 • پردازش تصویر با پایتون قسمت سیزدهم

  ...

 • پردازش تصویر با پایتون قسمت دوازدهم

    Grayscale(خاکستری) دوربین های قدیمی فقط  قادر به نمایش تصاویر مونوکروم  یا تک رنگ  بودند. درک ...

 • پردازش تصویر با پایتون قسمت یازدهم

  تغییر فضاهای رنگ- opencv هدف در این آموزش،  نحوه تبدیل تصاویر از یک فضای رنگی به دیگری را  یاد خواهی ...

 •   هدف عملیات اساسی و پایه بر روی تصاویر دسترسی به مقادیر پیکسل و تغییر آنها دسترسی به مشخصات تص ...

 • نمایش موارد بیشتر