۴ درس از فیلم ۶ ثانیه ای!

 

 

 

 

۱. هیچوقت نا امید نشو
۲. موفقیت تو را مغرور نکند
۳. گاهی کمی صبر، پیروزی را به شکست تبدیل می کند
۴. گاهی کمی عجله، شکست را به پیروزی تبدیل می کند