آموزش c++ & c جلسه ششم_دستور goto

دستور goto :

از این دستور برای  پرش به یک  برچسب استفاده میشود.

فرم کلی آن به صورت زیر می باشد:

goto نام برچسب;
نام بر چسب:
goto lbl;
lbl:  
موضوعی که به نظرم اومد بهش بپردازم  دستور goto است. همانطور که تو برنامه های قبلی مشاهده کردید بعد از اجرای برنامه و دیدن نتایج آن، برنامه به انتها که میرسه اجرای آن به اتمام میرسه و بسته میشه. حالا تو برنامه های قبلی زیاد مهم نبود به نظرم،:)  ولی تو برنامه ماشین حساب باید واسه جمع و تفریق دو تا عدد مدام برنامه را اجرا میکردیم. اینجاست که  دستور goto  به دادمون میرسه.
  از این دستور در دو برنامه زیر که هر دو مربوط به برنامه ماشین حساب هست استفاده شده. الگوریتم آن در برنامه قبلی نوشته شده است.

C

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int main()
{
int a, b ,op;
lbl: printf(“\nEnter 1 integers: “);
scanf(“%d”,&a);
printf(“\nenter (op=1 +)(op=2 -)(op=3 *)(op=4 /) :”);
scanf(“%d”,&op);
printf(“Enter 2 integers: “);
scanf(“%d”,&b);
if(op == 1)
{
printf(“Result: %d “,a+b);
}
if(op == 2)
{
printf(“Result: %d “,a-b);
}
if(op == 3)
{
printf(“Result: %d “,a*b);
}
if(op == 4)
{
printf(“Result: %d “,a/b);
}
goto lbl;
getch();
return 0;
}

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int main()
{
int a, b ;
char op;
lbl: printf(“\nEnter 1 integers: “);
scanf(“\n%d”,&a);
printf(“Enter ( + – */) :”);
scanf(“\n%c”,&op);
printf(“Enter 2 integers: “);
scanf(“%d”,&b);
if(op == ‘+’)
{
printf(“Result: %d “,a+b);
}
if(op == ‘-‘)
{
printf(“Result: %d “,a-b);
}
if(op == ‘*’)
{
printf(“Result: %d “,a*b);
}
if(op == ‘/’)
{
printf(“Result: %d “,a/b);
}
goto lbl;
getch();
return 0;
}

آموزش c++ & c ادامه جلسه پنجم__برنامه یک ماشین حساب ساده

ساختار کنترلی IF…ELSE های متداخل _برنامه یک calculator

1 شروع

۲ متغیر A  را از ورودی دریافت کن

۳ متغیر OP را با یکی از مقادیر ۱و۲و۳و۴ مقدار دهی کن

۴ متغیر B  را از ورودی دریافت کن

۵ اگر OP  برابر ۱ بود برو۶ ،اگر۲ بود برو ۷ ،اگر ۳ بود بر ۸ ،اگر ۴ بود برو ۹ در غیر این صورت بر ۱۰

۶ دو عدد را جمع کن و نمایش بده

۷ دو عدد را از هم کم  کن و نمایش بده

۸ دو عدد را در هم  کن و نمایش بده

۹ دو عدد را تقسیم کن(بزرگ را بر کوچک فعلا 🙂 ) و نمایش بده

۱۰ پایان

C++

##include <iostream.h>
#include <conio.h>
int main()
{

int a,b,op;

float result;
cout<<“enter number1 : “;
cin>>a ;
cout<<“enter ((op=1 +)(op=2 -)(op=3 *)(op=4 /))”;
cin>>op;
cout<<“enter number2 : “;
cin>>b;
if (op == 1){
result=a+b;
cout <<“a+b : “<<result;
}

else if (op == 2) {
result=a-b;
cout <<“a-b : ” <<result;

}
else if (op == 3)

{
result=a*b;
cout <<“a*b ” <<result;

}
else if (op == 4)

{
result=a/b;
cout <<“a/b ” <<result;

}

getch();
}

C

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int main()
{
int a, b ,op,re;
printf(“Enter 1 integers: “);
scanf(“%d”,&a);
printf(“\nenter (op=1 +)(op=2 -)(op=3 *)(op=4 /) :”);
scanf(“%d”,&op);
printf(“Enter 2 integers: “);
scanf(“%d”,&b);

if(op == 1)
{

printf(“Result: %d “,a+b);
}
if(op == 2)
{
printf(“Result: %d “,a-b);
}
if(op == 3)
{
printf(“Result: %d “,a*b);
}
if(op == 4)
{
printf(“Result: %d “,a/b);
}
getch();
return 0;
}

آموزش c++ & c جلسه پنجم_عملگرهای منطقی

ساختار کنترلی IF…ELSE _عملگرهای منطقی(برنامه تشخیص مثلث متساوی الساقین)

با استفاده از شرط های متداخل میتوان چندین حالت شرط رابررسی کرد. (به صورت هوشمند).

ولی میتوان به جای نوشتن چندین شرط، از عملگرهای منطقی(&&، ||، !) برای ساده تر شدن برنامه استفاده کرد.

در این قسمت، برنامه  با استفاده از عملگرهای منطقی نوشته شده است، در برنامه بعدی بدون نوشتن این عملگرها شاهد طولانی شدن کد برنامه خواهیم بود.

برنامه ای که کامپیوتر اضلاع یک مثلث را از ورودی دریافت کرده اگر مثلث متساوی الساقین باشد، آن را در خروجی نمایش دهد.

1 شروع

۲ سه متغیر A,B,C  را از ورودی دریافت کن

۳ اگر A==Bیا A==C یا  B==C بود برو ۴ در غیر این صورت برو ۵

۴ این مثلث متساوی الساقین است را نمایش بده

۵ این مثلث متساوی الساقین نیست  را نمایش بده

۶پایان

 

C++

#include <iostream>
#include <conio.h>
int main()
{
int A,B,C;
cout<< “Enter Number1 :” ;
cin >> A;
cout<< “Enter Number2 :” ;
cin >> B;
cout<< “Enter Number3 :” ;
cin >> C;

// ||: علامت یای منطقی یعنی هرکدوم از گزینه ها درست بود شرط برقرار است 
if((A==B) || (A==C) || (B==C))
cout<<“MOTASAVIOL SAGHAN AST”;
else
cout<<“MOTASAVIOL SAGHAN NIST”;
getch();
return 0 ;
}

C

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int main()
{
int A,B,C;
printf(“Enter Number1 :”) ;
scanf(“%d”,&A);
printf(“Enter Number2 :”) ;
scanf(“%d”,&B);
printf(“Enter Number3 :”) ;
scanf(“%d”,&C);
if((A==B) || (A==C) || (B==C))
printf(“MOTASAVIOL SAGHAN AST”);
else
printf(“MOTASAVIOL SAGHAN NIST”);
getch();
return 0 ;
}

آموزش c++ & c جلسه چهارم_ ساختار کنترلی IF…ELSE

دستور شرطی IF

از این ساختار کنترلی برای بررسی  درست بودن و نبودن شرط استفاده می شود.

برنامه ای که تشخیص دهد عدد دریافت شده از ورودی، زوج است یا فرد؟

برنامه ای که تشخیص دهد عدد دریافت شده از ورودی، زوج است یا فرد؟

۱ شروع

۲ متغیر A را از ورودی بگیر

۳ اگر باقیمانده A بر ۲ برابر ۰ بود برو ۴ واگرنه برو به ۵

۴ چاپ کن زوج برو به ۶

۵ چاپ کن فرد برو به ۶

۶ پایان 

C++

#include <iostream>
#include <conio.h>
int main()
{
int A;
cout<< “Enter Number :” ;
cin >> A;

//IF…ELSE : IF:اگر شرط درست بود
if(A %2==0)
cout<<“even”;

//ELSE :  اگر شرط نادرست بود
else
cout<<“odd”;
getch();
return 0 ;
}

C

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int main()
{
int A;
printf(“Enter Number :”) ;
scanf(“%d”,&A);
if(A %2==0)
printf(“even”);
else
printf(“odd”);
getch();
return 0 ;
}

آموزش c++ & c_ ساختار کنترلی IF و عملگرهای قیاسی

دستور کنترلی IF

فقط در صورت درست بودن(۱، true) شرط استفاده میشود.

عملگر های قیاسی:

 عملگرهایی که برای مقایسه عملوند ها استفاده میشه. 

 

<،=<  : بزرگتر،بزرگتر یا مساوی            مثال : ۶<7
>،=> : کوچکتر ، کوچکتر یا مساوی       مثال : ۷>6

== :  مساوی                                 مثال : ۱==۱

=!  : مخالف                                    مثال : ۶=!۷

برنامه که یک عدد از ورودی میگیرد اگر دریافتی کمتر از ۲۰ بود آن را چاپ میکند.

برنامه که یک عدد از ورودی میگیرد اگر دریافتی کمتر از ۲۰ بود آن را چاپ میکند.

۱ شروع

۲ متغیر A را دریافت کن

۳ اگر A کمتر از ۲۰ بود برو ۴ واگرنه برو ۵

۴ چاپ کن کمتر از ۲۰ است

 ۵ پایان

C++

#include <iostream>
#include <conio.h>
int main()
{
int A;
cout<< “Enter Number :” ;
cin >> A;

//if: برای بررسی درستی یک یا چند دستور به کار میرود 

if(A <20)
cout<<“Number : “<<A;
getch();
return 0 ;
}

C

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int main()
{
int A;
printf(“Enter Number:”) ;
scanf(“%d”,&A);

//if: برای بررسی درستی یک یا چند دستور به کار میرود. 

if(A <20)
printf(“Number:%d”,A);
getch();
return 0 ;
}

آموزش c++ & c _ برنامه محاسبه تعداد دانش آموزان

برنامه ای که درصد کل هر کدام از دانش آموزان موجود در یک آموزش ابتدایی را به شرح زیر محاسبه کند.

۱ کلاس اول ۲۰۰ نفر

۲ کلاس دوم ۱۰۰ نفر

۳ کلاس سوم ۱۰۰ نفر

۴ فوق چهارم ۱۵۰ نفر

۵ کلاس پنجم ۳۰۰ نفر

شروع

مقدار متغیرهای  CA,CD,CS,CC,CP را از ورودی بگیر

مجموع متغیرهای دریافت شده را در total بریز

هر مقدار گرفته شده از ورودی در ۱۰۰ ضرب و در total  تقسم کن و دوباره در همان متغیر بریز (برای تمام ورودی ها)

تک تک مقادیر حاصل را در خروجی چاپ کن

پایان 

c++

#include<iostream.h>
#include<conio.h>
int main()
{
int CA,CD,CS,CC,CP,total ;
cout << “vared kon tedade avale dabestan:”;
cin >>CA;
cout << “vared kon tedade dovom dabestan:”;
cin >> CD;
cout << “vared kon tedade sevom dabestan:”;
cin >> CS;
cout << “vared kon tedade chaharom dabestan:”;
cin >> CC;
cout <<  “vared kon tedade panjom dabestan:”;
cin >> CP;

//اینجا برای بدست آوردن کل تعداد دانش آموزان همه متغیر ها، با هم جمع زده شدند
total= CA+CD+CS+CC+CP;

//float : نوع متغیر اعشاری است

//از نوع صحیح تعریف شده بوده ولی در اینجا یک بار در عددی ضرب و بعد بر عددی تقسیم شده است به خاطر همین ممکن بود مقدار حاصل اعشاری باشد phdچون

//برای همین از تبدیل نوع که صحیح را به اعشاری تبدیل میکند استفاده شده.

//endl : انتهای خط جاری وو مکان نما را به خط بعدی اتقال میدهد.

cout<<“avale: ” <<(float)CA*100/total<<endl ;
cout<<“dovom: ” <<(float)CD*100/total<<endl ;
cout<<“sevom: ” <<(float)CS*100/total<<endl ;
cout<<“chaharom: ” <<(float)CC*100/total<<endl ;
cout<<“panjom: ” <<(float)CP*100/total<<endl ;
getch();
return 0 ;
}

c

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int main()
{
float CA,CD,CS,CC,CP,total ;
printf(“vared kon tedade avale dabestan: :”);
scanf(“%f”,&CA) ;
printf(“vared kon tedade avale dabestan: :”);
scanf(“%f”,&CD) ;
printf(“vared kon tedade avale dabestan: :”);
scanf(“%f”,&CS) ;
printf(“vared kon tedade avale dabestan: :”);
scanf(“%f”,&CC) ;
printf(“vared kon tedade avale dabestan: :”);
scanf(“%f”,&CP) ;
total= CA+CD+CS+CC+CP;
printf(“avale: %f\n”,CA*100/total) ;
printf(“dovom: %f\n”,CD*100/total) ;
printf(“sevom: %f\n”,CS*100/total) ;
printf(“chaharom: %f\n”,CC*100/total) ;
printf(“panjom: %f\n”,CP*100/total) ;
getch();
return 0 ;
}

آموزش c++ & c_ جمع دو متغیر و عملگرهای محاسباتی

عملگرهای محاسباتی: 

این عملگرها (ضرب،تقسیم،باقیمانده،جمع وتفریق)برای محاسبات ریاضی  به کار میروند. فعلا قراره از همین عملگرها در این برنامه و برنامه بعدی استفاده بشه بقیه به مرور و در حین استفاده معرفی میشن.

برنامه ای که دو عدد از کاربر دریافت کرده و مجموع آنها را حساب کند.

int a,b,sum;

اگه خودمون بخواهیم مقداری دهی انجام بدیم:

int a = 1;

int b = ۲ ;

int sum(3) = a(1) + b(2);

برنامه ای که دو عدد از کاربر دریافت کرده و مجموع آنها را حساب کند.

شروع

متغیر اول (A) را از ورودی بگیر

متغیر دوم (B)را از ورودی بگیر

دو متغیر A,B را باهم جمع و در متغیر C بریز

C چاپ کن

پایان

 

C++

#include<iostream.h>
#include<conio.h>
int main()
{
int A,B,C ;
cout << “enter number1 :”;

//cin : شی ای که مقداری از ورودی میگیرد
cin >>A ;
cout << “enter number2 :”;
cin >> B ;
C=A+B;
cout<<“sum :”<< C;
getch();
return 0 ;
}

C

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int main()
{
int A,B,C ;
printf(“enter number1 :”);

//scanf : این تابع برای ورود اطلاعات از صفحه کلید به کار میرود 

//&A : تابع بعد از گرفتن مقدار از ورودی آن را باید در متغیر، که مکانی از حافظه هست قرار دهد.  
scanf(“%d”,&A) ;
printf(“enter number2 :”);
scanf(“%d”,&B) ;
C=A+B;
printf(“sum :%d”, C) ;
getch();
return 0 ;
}

آموزش c++ & c_ تعریف متغیر و عملگر انتساب

تعریف متغیر و مقدار دهی به آن توسط عملگر انتساب

متغیر

مثل یک ظرف میمونه که میتونه در خود یک مقدار را ذخیره کنه.

متغیر به مکانی از حافظه(رم) گفته میشه  که برنامه میتونه در اون مقداری را ذخیره و باز یابی کنه. مقدار متغیر در طول اجرای برنامه تغییر میکنه.

 

نحوه تعریف متغیر:

noe dade     name moteghayer   ;

int  sufra ;

   int (اعداد صحیح) :  جزوه داده های اصلی مثل اعداد اعشاری،کاراکتر,..

; : برای بستن انتهای خط هست.

نحوه مقدار دهی به متغیر:

int  sufra = 20 ;

عملگر 

نمادی مثل + که اعمال خاصی روی داه ها(عملوند) انجام میده.

عملوند 

داده هایی که در اطراف عملگر میباشند.

عملگر (=)

  برای انتساب یک مقدار به متغیر  استفاده میشه.

برنامه ای بنویسید که کامپیوتر به متغیری، مقداری را نسبت و در خروجی چاپ کند.

شروع

مقدار ۲ را در متغیر A قرار بده 

A را چاپ کن

پایان

C++

#include<iostream.h>
#include<conio.h>
void main()
{

//تعریف متغیر از نوع صحیح
int A;

//مقدار دهی متغیر
A=2;
cout<<“A = “<<A;
getch();
}

c

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
void main()
{
int A;
A=2;

//printf :  دو ورودی داره که اولی برای نمایش پیغامی که میخواهیم عینا در خروجی ببینیم، دومی برای نمایش مقدار و اطلاعات متغیر که در خروجی .

// %d : کاراکترهای تعیین کننده فرمت خروجی- اعداد صحیح
printf (“A   = %d”,A);
getch();
}

آموزش c++ & c_چاپ پیغام (الگوریتم_کدنویسی_نمایش)

اگر میخواهید بدونید هر زبان برنامه نویسی در کجاها کاربرد دارد اینفوگرافی زیر رو ببنید .

 

photo_2016-10-24_20-41-34

سی پلاس پلاس یک زبان سطح میانی و توسعه یافته، همه منظوره، 

برای ساخت برنامه های کامپیوتر به کار میرود.  مثل نرم افزار های هنری، پخش کننده های موسیقی، حتی بازی های ویدیوئی که بر روی انواع سیستم عاملها مثل ویندوز، مک، یونیکس و …  اجرا میشوند. 

این زبان برگرته از زبان سی و تا حد زیادی مبتنی بر آن است. 

من برنامه نویسی را  اول با زبان سی پلاس پلاس و سی  شروع کردم چون اول این زبونا را یاد گرفتم تو محیط ++BORLAND C.

اولین برنامه ای که با هر زبان نوشته میشه و کاربر آن را مشاهده میکنه چاپ یک متن هست:d

یک مثال ساده:

  برنامه ای که یک پیغام را چاپ میکند.

شروع

چاپ پیغام

پایان

C++

/*
//از این جفت بک اسلش برای توضیحات استفاده میشود و در روند اجرای کد خوانده نشده وحجمی هم ندارد. بنابراین برای خوانایی کد خود و یادآوری بعد از چند وقت دیگه بهتره یک توضیح شبیه الگوریتم برای کد خود داشته باشیم اگر توضیحات بیشتر از ی خط شد خطوط را بین /*….. */قرار میدهیم.
*/
// #include: برای معرفی فایل کتابخانه ای به کامپایلر جهت باگذاری توابع مربوط در فایل در حافظه
// iostream.h: این فایل شامل توابع نمایش وخواندن متغیرها از صفحه کلید میباشد
#include<iostream.h>
// conio.h : getch() از این فایل کتابخانه ای جهت استفاده از تابع به کار میرود
#include<conio.h>

//int : نوع تابع که تابع برمیگرداند
// main() :تابع اصلی که شامل متغیر ها، دستورات و توابع میباشد
int main()

//{ : شروع هر تابع اصلی
{

// cout : شی ای که پیغام را چاپ میکند. 
cout<<“Hello sufra”;

/* getch() : این تابع باعث میشود تا یک کاراکتر از صفحه کلید خوانده شود. وقتی برنامه اجرا میشود، صفحه خروجی سریع نمایش داده و بسته میشود. برای اینکه صفحه خروجی متوقف شود از این تابع استفاده ،سپس کاربر با زدن یک کلید باعث بسته شدن آن میشود.*/
getch();

// return 0 : در انتهای تابع اصلی از این تابع استفاده میشود. اگر ۰ را برگرداند یعنی به سیستم عامل فهمانده برنامه به درستی اجرا شده 

return 0 ;

// } : پایان تابع
}

//—————————————–

#include<iostream.h>
#include<conio.h>

// void : زمانی استفاده میشود که میخواهیم تابع اصلی هیچ مقداری برنگرداند 
void main()
{

cout<<“Hello sufra”;
getch();
}

//return 0 : در اینجا نوشته شود یا نه فرقی نمیکند

C

#include<stdio.h>

#include<conio.h>
int main()
{

//printf : قراردارد، برای چاپ پیغام استفاده میشود stdio.h  این تابع در فایل 

printf (“Hello sufra”) ;
getch();
return 0 ;

}

منابع

برنامه نویسی به زبان ++c از عین الله جعفر نژاد قمی و تمرینات ++c با الگوریتم و فلوچارت از غلام رضا رحیمی