معرفی HTML5

HTML5

html5 جدیدترین و پیشرفته ترین نسخه html میباشد.

از ویژگی ها :

اولین ویژگی مورد توجه، هنگام نوشتن سند HTML5، اعلان doctype می باشد. با این اعلان، ساپورت  نوع سند  یعنی  تمام نسخه های html را در html5  داریم. 

<!DOCTYPE HTML>

قطعه کد زیر روش کد کذاری کاراکترها را روی  utf-8 تنظیم میکند تا عبارات غیر انگلیسی هم در تمام مرورگر ها به درستی نمایش داده شوند. مثل فارسی

<meta charset=”UTF-8″>

 

عناصر جدید در html5

<article>

 <aside><audio><canvas> <datalist> <details><embed><footer><header><nav><output><progress><section><video>

 

<!DOCTYPE html>
<html>

  <head>
   <meta charset="utf-8">
   <title>html5</title>
  </head>

  <body>	

   <header >
   </header>

   <footer>
   </footer>

  </body>  
</html>

cross platform ویژگی مهم دیگری است که در html5  اضافه شده است.

 

cross-platform