آموزش Cool Edit_جلسه هفتم در محیط Multitrack

تمامی مطالب گردآوری  شده ی cool edit  توسط  خانم فرنوش آخوندان  و آقایان : رسول براتی ، مهدی شادباش ،سیداحسان طاهری جاوید و افشین مهربان، میباشد.

جلسه هفتم

نوار منوی محیط Multitrack  
برخی موارد موجود در نوار منوی این محیط با محیط Edit Waveform مشترک است بنابراین فقط موارد متمایز
توضیح داده شده اند:
منوی File

 

53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

New Session : یک فایل کاری جدید با نرخ نمونه تعیین شده توسط کاربر ایجاد می کند.

54

 

 

Open Session : یک فایل کاری موجود را باز می کند.

 

55

 

Append Session: یک فایل کاری را باز کرده و در انتهای فایل کاری جاری میگدارد .به عنوان مثال اگر تراکهای ۱ تا ۴ در فایل کاری جاری پر باشد، تراک های ۱ به بعد توسط فایل کاری دیگری که توسط این گزینه باز می شود، پر می شود.

Close Session : فایل کاری را می بندد. در صورت نیاز در رابطه با ذخیره سازی از کاربر سوال می شود.
Close All : تمامی فایل ها اعم از صوتی و فایل های موجود را میبندد.
Close Session and Its Waveforms : فایل کاری و تمام فایل های صوتی وابسته را می بندد.
Close Only Non-Session Waveform : تمامی فایل های صوتی که به محیط  multitrack اضافه نشده اند را میبندد.

Open Waveform : یک فایل صوتی را باز می کند.

56

 

Save Session: فایل کاری را ذخیره  میکند اگر تا به حال فایل ذخیره نشده باشد Save Session As باز میشود.

Save Session As : فایل کاری را در مسیر و با نام دلخواه کاربر ذخیره می کند.

57

 

Save Mixdown As : فایل های صوتی را ترکیب کرده و در یک فایل صوتی با نام و مسیر مورد نظر کاربر ذخیره می کند.

 

58

 

ave Mixdown to Video As : اگر فایل کاری حاوی ویدئو نیز باشد، می تواند یک ترکیب فایل های صوتی و ویدئویی را با این گزینه در قالب یک فایل ویدئویی ذخیره کرد.

Save All : تمامی فایل ها در هر دو محیط را ذخیره می کند.
Default Session : برای تعیین فایل کاری پیش فرض استفاده می شود.
Free Up Space in Temp File: فایلهای موقتی ایجاد شده  را به انتخاب کاربر  حذف میکند.
Exit : نرم افزار بسته می شود.

 

منوی Edit
59

Undo : آخرین تغییر انجام شده را بازگردانی می کند.
Mix Down to File  :
۴ گزینه زیر مجموعه دارد که به ترتیب امکان ترکیب همه فایل های صوتی، نواحی انتخابی، تمامی فایل های صوتی مونو و یا نواحی انتخابی مونو را در یک فایل صوتی جداگانه فراهم میکند.
Mixdown to Empty Track : همانند Mix Down to File عمل می کند ولی حاصل را در اولین تراک خالی در ادامه فایل کاری ذخیره می کند.
Group Blocks : برای گروهبندی بلوک های انتخابی استفاده می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

Group Color : رنگ نمایش گروه را مشخص میکند .
Block Color : رنگ نمایش بلوک ها را مشخص می کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

Punch in : (در نوار ابزار توضیح داده شده) ناحیه انتخابی را برای ضبط انتخاب می کند.
Crossfade : به منظور ایجاد اثر محوی در صوت استفاده می شود. ۴ گزینه زیر مجموعه برای ایجاد اثر خطی،سینوسی و لگاریتمی دارد.

Loop Duplicate : بلوک را بدون فاصله یا با فاصله زمانی مورد نظر کاربر تکرار می کند.

 

61

 

Convert to Unique Copy : تکرار حاصل از Looping (و نه Loop Duplicate )را به یک بلوک صوتی یکپارچه تبدیل می کند.

Mute Blocks : صدای بلوک را قطع می کند، در نتیجه در زمان پخش کل فایل کاری، این بلوک بی صدا می ماند.
Look in Time : مکان زمانی بلوک را قفل می کند.

Lock for Play Only .دوشن ماجنا نآ یور طبض و دوش شخپ طقف ات دنک یم لفق ار کولب :
Split : (در نوارابزار توضیح داده شده) بلوک را دو قسمت می کند.
Merge/Rejoin Split : تکه های بلوک را به هم می چسباند.
Align Left/Right : فقط زمانی که بیش از یک بلوک انتخاب شده باشد فعال می شوند. لبه راست/چپ بلوک های انتخاب شده را در یک خط قرار می دهد.
Adjust Boundaries : مانند Trim عمل می کند
Trim : نواحی انتخاب نشده از فایل را حذف می کند.
Cut : برای بریدن ناحیه انتخابی از صوت برای انتقال به بخش دیگر استفاده می شود.
Full : بلوکی که Cut ، Trim یا محدود شده را به اندازه و فرم کاملش باز می گرداند.
Remove Blocks : بلوک ها را حذف می کند.
Destroy Blocks : بلوک ها را از هر کجا که استفاده شده باشند حذف کرده و فایل های صوتی آنرا می بندد.
Insert/Delete Time : از محل قرار گیری خط شاخص زمان خالی وارد یا حذف می کند.
Select All Blocks : همه بلوک ها را انتخاب می کند.
Select All Blocks in Track : همه بلوک های یک تراک خاص را انتخاب می کند.
Group Waveform Normalize : کاربر می تواند فایل های مورد نظر خود را انتخاب کند و پس از انجام آنالیز، شدت صوت آن ها را به صورت گروهی تعدیل نماید.
Snapping : کاربر انتخاب می کند که شاخص در زمان کلیک بر روی نمایش موجی صوت به سمت کدام عناصر جذب شود . امکان جذب به سمت نقاط مشخصی از خط زمان و یا شاخص های نشانه گذاری و یانقاط صفر گذر وجود دارد.
Refresh : فایل کاری را رفرش می کند و خروجی را دوباره سازی می کند.
Check for Hidden Blocks : بلوک هایی که زیر بلوک های دیگر پنهان شده اند را پیدا می کند.

 

 

 منوی View

62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای فعال/غیرفعال سازی و پنهان سازی/نمایش دادن ابزارها و بخش های مختلف نرم افزار می شود.اکثرگزینه ها در نوار ابزار و یا در محیط Edit Waveform توضیح داده شده اند. چند پنجره که صرفا مختص اینمحیط هستند معرفی شده اند.

Mixers Window : به منظور کنترل میکس و مستریک در تراک ها استفاده می شود.

 

63

 

Track EQ : مشخصات تراک از جمله وسیله ورودی و خروجی ،شدت صوت و تنظیم فرکانسی و … را مشخص میکند که از طریق  Track Controls نیز قابل دسترسی است.

 

 

64

Track Properties :مشخصات تراک از جمله وسیله ورودی و خروجی، شدت صوت و تنظیم فرکانسی و …را مشخص میکند که از طریق Track Controls نیز قابل دسترسی است.

 

 منوی Insert

65

 

 

 

 

 

برای وارد کردن فایل های صوتی، فایل های MIDI ، فایل های ویدئویی و یا فایل صوتی یک فایل ویدئویی استفاده می شود. همچنین فایل های صوتی موجود در Organizer View نیز می تواند از طریق این منو بهتراک وارد شود

 منوی Effects
66

 

جلوه های صوتی مخصوص این محیط را در اختیار قرار می دهد که در ادامه توضیح داده خواهد شد.
دو منوی Options و Help نیز توضیح داده شده اند.

جلوه های صوتی محیط Multitrack

Envelope Follower : با انتخاب دو بلوک فعال می شود و به کاربر اجازه می دهد مشخصات یک بلوک را براساس مشخصات دیگری تغییر دهد، به این معنا که یکی از دو بلوک انتخاب شده، آنالیز شده و مشخصاتدامنه ای بلوک دوم بر اساس بلوک اول تنظیم می شود

67

 

Frequency Band Splitter: از بلوک صوتی یا ناحیه انتخابی تا حداکثر ۸ کپی تهیه میکند که هر کداممحدوده فرکانسی مشخصی را در بر دارند. هر کپی در یک تراک جداگانه قرار می گیرد.

68

 

Vocoder : معمولا در زمینه موسیقی از یک دستگاه سخت افزاری با همین نام به منظور ایجاد تغییراتیمتناسب با صدای خواننده در صدای ساز استفاده می شود. این جلوه این امکان را به صورت نرم افزاریفراهم کرده و به کاربر اجازه می دهد تا پهنای باند یک بلوک(صوت حامل) را بر اساس مشخصات بلوک دیگری (معمولا حاوی صدای انسان) تغییر دهد.

 

 

69

 

دستور انجام کار نمونه

در نمای Multitrack قرار گرفته، از منوی Insert ، گزینه Video from File را انتخاب می کنیم. با باز شدن پنجره Choose a movie file ، فایل Farm Project Intro.avi را انتخاب کرده و روی Open کلیک می کنیم. پس از بارگذاری باید بخش صوتی و تصویری در دو تراک جداگانه قرار گرفته و پنجره Video نیز باز شده باشد. قبل از هر کاری، از بخش Transport Buttons ، دکمه Play را فشرده تا پخش آغاز شود. مشاهده می شود که بخش ابتدایی ویدئو، خالی از هر گونه صوت مفیدی است. هدف ابتدایی آن است که این بخش از ویدئوبا یک فایل صوتی پوشانده شود. برای این منظور از منوی File ، گزینه Open Waveform را انتخاب می کنیم.پس از باز شدن پنجره Open a Waveform ، فایل Background Audio.wav را انتخاب کرده و روی Openکلیک می کنیم.
با این کار فایل به لیست موجود در Organizer View سربرگ File اضافه می شود که آن را انتخاب کرده و از نوار دکمه های بالای این سربرگ بر روی Insert Into Multitrack کلیک می کنیم.
با استفاده از بخش Track Control ، تراک حاوی Background Audio.wav را در حالت Solo قرار می دهیم. برای این منظور از سربرگ Vol در این بخش، برای تراک مورد نظر بر روی دکمه زرد رنگ S کلیک می کنیم. سپس این تراک را پخش می کنیم.
مشاهده می شود فایل به طور روان آغاز شده و پخش می شود ولی بخش زیادی در انتهای فایل صوتیخالی است و صرفا بخشی از ابتدای فایل که با قسمت خالی صوت ویدئو هم پوشانی دارد، دارای صوتاست. علاوه بر این با رسیدن به ناحیه خالی، صوت به طور ناگهانی قطع می شود.حال تراک حاوی این صوت را از حالت Solo خارج کرده و دوباره پخش می کنیم.

مشکلی که پس از رسیدن به نقطه خالی از صوت تراک Background Audio.wav حتی با وجود صوت اصلیویدئو به گوش می خورد قطع شدن ناگهانی صوت این فایل است که کاملا واضح است و حتی صوت اصلینتوانسته این مسئله را پوشش دهد. بنابراین، باید این فایل به گونه ای ویرایش شود که انتهای آن و ورودش به ناحیه خالی از صوت به گونه ای روان صورت بپزیرد. برای این کار بر روی بلوک Background Audio.wav راست کلیک کرده و Edit Waveform را انتخاب میکنیم. با این کار فایل در نمای Edit باز می شود.
بزرگ نمایی را در جهت قائم کمی افزایش می دهیم. با این کار مشاهده می شود که ناحیه های خالی،واقعا خالی نبوده و حاوی صوت خفیفی می باشند. برای آن که این قطع ناگهانی به گوش نرسد، باید صوترا در این ناحیه محو کنیم.با دقت در این ناحیه به وضوح دیده می شود که دو کانال راست و چپ نیست به میزان برابری صوت ندارد ویک کانال زودتر از دیگری صوتش قطع می شود. ابتدا ناحیه ای فایل را که فقط یک کانال حاوی صوت میباشد را انتخاب کرده به با استفاده از منوی Effects و گزینه Silence ، ناحیه را از صدا خالی می کنیم.70

 

سپس بر روی نقطه شکست باید محو شود. می تواینم برای سهولت نقطه شکست صوت را با انتخابAdd to Cue List از منوی کلیک راست بر روی نقطه شکست، به لیست نشانه گذاری ها اضافه کنیم. زمانوقوع شکست – ۱۲۶۲ – را مشاهده نموده و مطابق شکل زیر ناحیه ای حاوی صوت و کل ناحیه کم صدا راانتخاب می کنیم. برای آنکه نمایش بصری بر روی عملیات محو داشته باشیم از منوی Effects و گزینهAmplify ، زیر گزینه Envelope را انتخاب می کنیم

71

با باز شدن پنجره مربوطه، از Preset ها Smooth Fade Out را انتخاب می کنیم. با کلیک روی خط نموداریک نقطه دیگر اضافه می کنیم. با کلیک راست بر روی هر نقطه می توان مختصات دقیق ان را تعیین نمود. بنابراین نمودار را به صورت زیر و با مختصات داده شوده تنظیم می کنیم.

72

با زدن دکمه Preview مشاهده می شود که صوت به صورت سریع ولی با نرمی محو می شود. دکمه Okرا برای اعمال جلوه کلیک می کنیم. با پخش فایل متوجه می شویم که ناحیه شکست صوت به به طورمناسبی محو شده است.

در انتهای این فایل نیز صوت خفیفی وجود دارد که در آن مشکلی وجود ندارد و برای انتهاب ویدئو مناسباست. ولی ناحیه خالی میان این دو بخش حاوی صدا می توانند حذف شوند. برای این شروع و پایان اینناحیه خالی را پس از انتخاب آن به لیست نشانه گذاری ها اضافه می کنیم. تغییرات را از منوی File و گزینهSave ذخیره کرده و به نمای Multitrack باز می گردیم.
اگر فایل کاری را دوبار پخش کنیم و مشاهده می شود که صوت پس زمینه به خوبی با صوت اصلی ترکیبشده است و شکست ناگهانی از بین رفته است.
برای حذف ناحیه خالی، ابتدا بر روی Snap to Cues and Ranges در نوار ابزار کلیک کرده تا فعال شود. اینگزینه باعث می شود بتوانیم با استفاده از علامت گذاری ها ناحیه مورد نظر را به دقت انتخاب کنیم. پس ازانتخاب ناحیه از نوار ابزار بر روی دکمه Cut waves out of selection کلیک کرده یا دکمه Delete را از رویکیبورد فشار می دهیم.
برای آنکه دو بلوک حاصل به طور اتفاقی جا به جا نشده و یا تغییر نکنند، هر دو را با نگاه داشتن کلید Ctrlانتخاب کرده و با راست کلیک کردن بر روی آنها گزینه های Lock in Time و Lock for Play Only را فعال میکنیم.علاوه بر این بخش ابتدایی صوت اصلی که خالی از صدا است را نیز انتخاب کرده و حذف می کنیم و برای جلوگیری از جا به جایی Lock in Time را برای آن نیز فعال می کنیم.

73

 

مرحله بعد اضافه کردن یک موسیقی به ویدئو است.برای این کار فایل دیگری با نام In The Mirror.mp3 را باز کرده و وارد یکی از تراک های خالی می کنیم.با شنیدن موسیقی شاید این حس ایجاد شود که صدای زیرتر مناسب تر بوده، همچنین به علت وجود کمیانعکاس در موسیقی نیاز است تا این انعکاس گرفته شود. به همین دلیل با دو بار کلیک بر روی بلوکموسیقی آن را به محیط Edit Waveform منتقل می کنیم. ابتدا برای تنظیم زیر و بمی موسیقی از منویEffect ، زیرمنوی Time/Pitch ، گزینه Stretch را انتخاب می کنیم. در صفحه باز شده، از پیش فرض Raise Pitch برای افزایش زیری استفاده می کنیم. می توان با استفاده از اسلایدر موجود میزان زیری را تا حد مطلوب تنظیم کرد. پس از اعمال این جلوه، به سراغ تنظیم انعکاس می رویم. از منوی Effect ، زیرمنوی Delay Effects ، گزینه Full Reverb را انتخاب میکنیم. از میان پیشفرض های موجود در این جلوه، با استفادهاز پیشفرض Bottom of the Barrel می توان میزان انعکاس را تا حد مطلوب محدود کرد. پس از اعمال این

جلوه به محیط Multitrack باز می گردیم.
برای سنجیدن وضعیت موسیقی نسبت به دیگر فایل های صوتی، کمی از ابتدای فایل کاری را اجرا میکنیم. مشاهده می شود که صدای شروع موسیقی با حالت محوی ویدئو و دیگر صدای پس زمینه همخوانی ندارد. همچنین مشخص است که فایل موسیقی از طول ویدئو بلندتر بوده و باید برش داده شود.
بیان این نکته لازم است که شروع موسیقی از همان ابتدای پخش، خوشایند و معمول نیست و نمونه هایمختلف نشان می دهد که پخش موسیقی با تاخیر اندکی نسبت به ویدئو انجام می شود. پس در قدم اولموسیقی را کمی در تراک خود جابجا می کنیم. برای این کار کمی در راستای افقی بزرگنمایی کرده وSnap to Ruler را از نوار منو فعال می کنیم. سپس بر روی بلوک موسیقی راست کلیک را نگاه داشته و بهاندازه مورد نیاز به جلو می کشیم )مقدار ۱۱۰ میلی ثانیه بنظر مناسب میرسد. سپس برای ثابت کردن بلوک آن را Lock in Time می کنیم.
در قدم بعد، برای برش قسمت اضافی، خط شاخص را در محل انتهای ویدئو قرار داده و با انتخاب فایلموسیقی (نگاه داشتن Ctrl و کلیک روی بلوک موسیقی باعث می شود بدون تکان خوردن شاخص بتوانبلوک موسیقی را انتخاب کرد)، از دکمه Split Block در نوار ابزار برای برش دادن موسیقی استفاده میکنیم. سپس قطعه اضافی را انتخاب کرده و با فشردن Delete حذف می کنیم.
پس از برش دادن فایل موسیقی هنوز هم امکان بازگشت به اندازه کامل آن وجود دارد، برای اجتناب از اینامر، روی بلوک موسیقی کلیک راست کرده و Convert to Unique Copy را انتخاب می کنیم.
برای محو کردن ابتدای فایل موسیقی، از همین محیط استفاده می کنیم. برای این کار به میزان حدودا ۲ثانیه از قسمت ابتدای بلوک موسیقی را انتخاب می کنیم، سپس از نوار ابزار Sinusoidal Crossfade راانتخاب می کنیم. این کار باعث می شود که یک جلوه محو سینوسی در ابتدای بلوک ایجاد شود. با پخشدوباره فایل مشاهده می شود که این بار شروع موسیقی دل پذیر تر است.
مرحله بعد، آن است که صدای موسیقی با شروع صوت اصلی کاهش پیدا کند. برای این منظور از فعالبودن Volume Envelope با بررسی دکمه مربوط به آن در نوار ابزار و یا منوی View اطمینان پیدا می کنیم.این گزینه یک منحنی بر روی بلوک ها نمایش می دهد که شدت صوت را در هر لحظه نشان می دهد. حالبرای آنکه بتوانیم آن را ویرایش کنیم از نوار ابزار Edit Envelope را فعال می کنیم.
بهتر است کاهش صوت قبل از آغاز صوت اصلی شروع شود. بنابراین روی منحنی مربوطه که در بالاترینبخش هر بلوک قرار میگیرد در دو نقطه قبل و بعد از شروع صوت اصلی مانند شکل )صفحه بعد( کلیک میکنیم تا نقطه هایی ایجاد شود.
سپس می تواین با حرکت نقطه دوم به سمت پایین تا حد مطلوب ( ۲۱ تا ۲۰ درصد بنظر مناسب میرسد)شدت صوت را تنظیم می کنیم. چند بار این ناحیه را پخش کنید تا مطمئن شوید نقاط را در زمان هایمناسب و دلخواه قرار داده اید و در غیر این صورت آنها را جا به جا کنید تا نتیجه دلخواه حاصل شود.74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بعد از آن می توان برای آن که کاهش صوت به گونه ای ملایم انجام شود با کلیک بر روی قسمت های مختلف منحنی نقاط دیگری را اضافه کرده و شکلی سینوسی به آنها بدهید(در زمان کنفرانس با ۳ نقطهاضافی توضیح دهید تا زمان تلف نشود).

75

نوبت به انتهای بلوک موسیفی می رسد در ابتدای امر می بایت پس از تنظیم بزرگنمای درناحیه مذکور،شدت صوت را به اندازه ای که پیش تر کاهش دادیم، پایین بیاوریم. بنابراین نقطه انتهایی بلوک را پایینمیاوریم تا به اندازه مورد نظر (همان عدد بین ۲۱ تا ۲۰ درصد)برسد. سپس برای ایجاد محوی، ۲ تا ۳ ثانیهاز بلوک را انتخاب کرده و جلوه محو سینوسی که پیش از این برای ابتدای بلوک استفاده شد را برای انتهایبلوک به کار ببرید. در صورتی که از حاصل راضی نباشید می تواند این مرحله را Undo کرده و دوباره با انتخاب ناحیه بزرگتر یا کوچکتری تکرار کنید.

76

 

77

 


 

آموزش Cool Edit_جلسه ششم در محیط Multitrack

تمامی مطالب گردآوری  شده ی cool edit  توسط  خانم فرنوش آخوندان  و آقایان : رسول براتی ، مهدی شادباش ،

سیداحسان طاهری جاوید و افشین مهربان میباشد.

جلسه ششم

نوار ابزار محیط Multitrack

 

51

 

در گروه ۱ تنها امکانی برای سوئیچ بین دو محیط نرم افزار فراهم می آورد.
در گروه ۲ امکاناتی برای ایجاد، بازگشایی و ذخیره سازی فایل های صوتی قرار گرفته که پیشتر در محیط Edit Waveform توضیح داده شده است.
در گروه ۳ امکاناتی برای بازگردانی تغییرات، انتخاب، حذف کردن بخش هایی از صوت، کپی برداری و انتقال قرار گرفته است. این امکانات در منوی Edit نیز وجود دارند. موارد جدید در زیر توضیح داده شده اند:
– Undo
– Split Block
بلوک صوتی را از نقطخ ای که خط شاخص قرار گرفته تقسیم می کند.
– Trim
نواحی انتخاب نشده از فایل را حذف می کند.
– Adjust Waveform Boundaries to Selection
همانند Trim عمل می کند. ظاهرا تفاوتی در عملکرد آنها وجود ندارد.
– Cut Wave Out of Selection
ناحیه انتخابی را حذف می کند.
– Mix Down Selected Waves
صوت های انتخاب شده که در ناحیه انتخابی قرار گرفته اند را در یک فایل صوتی ترکیب می کند.
– Sinusoidal Crossfade Selected Waves
محو صوتی سینوسی ایجاد می کند.
– Punch-in at Selection
ناحیه انتخاب شده را برای ضبط علامت گذاری می کند. ممکن است کاربر نیاز داشته باشد بخشی از بلوک را دوباره ضبط کند، با انتخاب ناحیه مورد نظر و این گزینه، بدون ترس از ضبط بر روی باقی تراک، می تواند ضبط این ناحیه را انجام دهد.
– Mute Selected Waves
ناحیه انتخابی را بی صدا میکند.
– Time Lock Blocks
بلوک را قفل می کند. برای جلوگیری از جابجایی ناگهانی مناسب است.
– Group/Ungroup Blocks
بلوک های انتخاب شده را گروه کرده یا از گروه خارج می کند.
– Snap to Blocks
قابلیت جذب در لبه بلوک ها را فراهم می کند.
– Snap to Loop Endpoints
بلوک های Loop شده نسبت به هم حالت جاذبه پیدا می کنند.
– Snap to Cues and Ranges
قابلیت جذب برای خطوط نشانه گذاری را فعال می کند.
-Snap to Rulers
قابلیت جذب برای خط کش افقی را فراهم می کند.
-Add Current Selection to Cue List
در گروه ۴ کنترل هایی منحنی شکل را بر روی تراک ها فعال یا غیر فعال می کنند:
– Show Volume Envelopes
کاربر می تواند شدت صوت را در سرتاسر تراک کنترل کند.
– Show Pan Envelopes
کاربر می تواند میزان جابجایی صوت بین کانال های استریو را کنترل کند.
– Show Wet/Dry Mix Envelopes
کاربر می تواند میزان اثر گذاری جلوه های صوتی را در سرتاسر تراک کنترل کند.
– Show FX Parameter Envelopes
کاربر می تواند بعضی از جلوه ها همانند جلوه های اکوآلایزری، تاخیری و جلوه های مربوط به کانال های
استریو را بصورت پارامتریک در سرتاسر تراک کنترل کند.
– Block Edge Dragging
اجازه می دهد با کشیدن لبه های هر بلوک، محدوده آن را تغییر داد.
در گروه۵ امکاناتی برای نمایش دادن/پنهان کردن بخش های مختلف نرم افزار وجود دارد که در منوی View نیز وجود داشته و در محیط Edit Waveform توضیح داده شده اند.

در گروه ۶ امکاناتی جهت دسترسی به تنظیمات نرم افزار و دسترسی به راهنما وجود دارد.
گزینه SMPTE/MTC Slave Enable نیز برای هماهنگ سازی پخش با کد زمانی تولید شده توسط یک دستگاه سخت افزاری است.
در گروه ۷ امکاناتی نظیر منوی Setting نرم افزار و منوی Help جهت راهنمایی کاربر وجود دارد.

 

 

منوی کلیک راست بلوک

همه گزینه های این منو در منوی Edit وجود دارد و شاید اندک گزینه هایی وجود داشته باشد که در اینمنو وجود نداشته باشد. تنها گزینه ای که فقط در این منو ظاهر شده است در زیر توضیح داده شده:
Loop Properties : می توان برای یک بلوک تکرار را فعال کرد، بنابراین، می توان با کشیدن لبه های بلوک آنرا بطور تکرار شونده گسترش داد. تکرار می تواند ساده یاهمراه با فاصله زمانی باشد و یا بر اساس ضرب تنظیم شود.
نکته حائز اهمیت در استفاده از این گزینه آن است که بلوک صوتی مورد نظر حتی الامکان بریده شده نباشد. در صورتی که چنین باشد و زمان تکرار تعیین شده کمتر از طول بلوک قبل از بریده شدن باشد، فایل صوتی نام تولید می شود.

52

 

 

 

 

 

 

 

 


 

آموزش Cool Edit_جلسه پنجم در محیط Multitrack

تمامی مطالب گردآوری  شده ی cool edit  توسط  خانم فرنوش آخوندان  و آقایان : رسول براتی ، مهدی شادباش ،

سیداحسان طاهری جاوید و افشین مهربان میباشد.

جلسه پنجم 

محیط Multitrack
کاربر از طریق اولین ابزار در نوار ابزار اصلی و یا از طریق منوی View قادر است به این محیط سوئیچ کند.این محیط به کاربر امکان می دهد تا بر روی حداکثر ۱۲۲ تراک صوتی کار کرده و عملیات میکس و مسترینگ انجام دهد. از آنجا که برخی از موارد موجود در رابط کاربری و منوهای این محیط با محیط Edit Waveform مشرک هستند، صرفا موارد جدید یا متمایز در ادامه توضیح داده شده اند.

29e

 

 

 

Title Bar  32
عنوان و نسخه نرم افزار به همراه نام و فرمتفایل صوتیکه بر روی آن کار میشود در این نوار نمایش داده میشود.

 

 

Menu Bar  33
دسترسی به تمامی امکانات و ابزارهای نرم افزار از طریق منوهای موجود در این نوار میسر است.

 

 

Toolbar
نوار ابزار اصلی برنامه که امکان تغییر محیط کاری و دسترسی به ابزارهای پر اهمیت در هر محیط را فراهممی آورد. این امکان برای هر محیط به صورت جداگانه توضیح داده می شود.

34

 

 

 

Organizer Window  35

به صورت کامل در محیط Edit Waveform توضیح داده شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transport Buttons  36
ابزارهای کنترل اجرای فایل صوتی را در اختیار کاربر قرار میدهد ، که صورت کامل در محیط edit waveform توضیح داده شده است.

 

 

Zoom Button37
ابزارهای تنظیم بزرگنمایی بر روی فایل صوتی را در اختیار کاربر قرار می دهد ، که صورت کامل درمحیط edit waveform توضیح داده شده است.

 

 

Time Display 38
نقطه قرارگیری خط شاخص یا خط شاخص پخش را در محور افقی – زمان – مشخص می کند. خط شاخصپخش نسبت به خط شاخص از اولویت بالاتری برخوردار است به این معنا که در زمان پخش، صرفا نقطه قرارگیری خط شاخص پخش نمایش داده میشود.

 

Sel/View Control 39
اطلاعات زمانی مربوط به نقطه شروع، نقطه پایان و طول فایل صوتی و ناحیه انتخابی را در اختیار کاربر قرار می دهد.

 

 

Level Meter 40
شدت صوت را با واحد دسی بل به صورت لحظه ای در حال پخش نمایش می دهد.

 

 

Status Bar41
اطلاعاتی از قبیل داده های کیفی و وضعیت فایل صوتی، فضای مصرفی و آزاد دیسک و … را نمایش می
دهد.

 

Horizontal Ruler
خط کش افقی که نمایش دهنده زمان است

43

 

Vertical Ruler

خط کش قائم که نمایش دهنده سطح صوت است .

 

Session Display 44
نمایش گرافیکی از تراک ها که می تواند حاوی فایل صوتی، فایل ویدئویی و یا فایل MIDI باشد. کاربر می
تواند کنترل هایی را بر روی هر تراک از طریق همین بخش انجام دهد. این کنترل ها از طریق نوار ابزار یا
منوی View قابل فعالسازی هستند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Track Controls  46

کاربر از طریق این بخش می تواند به برخی کنترل ها بر روی تراک دسترسی داشته باشد. از طریق ۲ دکمه

Vul ، EQ و Bus می توان بین سه حالت این بخش سوئیچ کرد.

 

 

 

در هر ۲ حالت کنترل های نام تراک ( ۱ چپ)، کنترل ضبط و پخش ( ۲ چپ) موجودند. کنترل پخش و ضبط شامل ۲ دکمه است. دکمه قرمز رنگ Record بوده و باعث می شود در هنگام ضبط، صوت در هر تراکی که این دکمه برای آن فعال است ضبط گردد. دکمه زرد رنگ Solo بوده و فقط در یک تراک می تواند فعال باشد و باعث می شود فقط همان تراک پخش شود. دکمه سبز رنگ Mute بوده و باعث می شود در هنگام پخش، صوت تراکی که این دکمه برای آن فعال است پخش نگردد.
کنترل هایی که در آنها V و Pan دیده می شود ( ۳ چپ و ۴ چپ)، در هر دو بخش Vol و EQ وجود دارند و اجازه می دهند کاربر به ترتیب شدت صوت و میزان انتقال صوت بین کانال های صوت استریو را تغییر دهد. کنترل هایی که در آنها Out و Rec دیده می شود( ۵ چپ و ۶چپ)، در هر دو بخش Vol و Bus وجود دارند واجازه می دهند کاربر به ترتیب دستگاه خروجی و دستگاه ضبط مربوط به تراک را در صورت وجود چند دستگاه مختلف، تعیین کند.

کنترل FX ,Lock  ( چپV) در هر دو بخش  Vol و Bus دیده می شوند. کنترل FX به کاربر اجازه می دهد کاربرجلوه های صوتی که در بخش Edit Waveform معرفی شد را بر روی تراک اعمال کند. در صورت اعمال جلوه های صوتی بلادرنگ، کنترل Lock قابل استفاده خواهد بود و در صورتی که کاربر آن را فعال کند، تراک قفل شده و نمی توان هیچ گونه عملیاتی بر روی آن انجام داد.

در حالت EQ ، کنترلی (۱ وسط)  برای تنظیم فرکانس پایین، میانی و بالای صوت وجود دارد.     همچنین کاربرمی تواند دو تنظیم فرکانسی را ذخیره کرده و با استفاده از کنترل  Eq A/B

(۲ وسط) بین آنها سوئیچ کند.

(۱راست) در حالت Bus ، کاربر از طریق کنترل Wet , Dry   می تواند میزان تاثیر جلوه های صوتی را بر روی تراک مشخص کند.

Wet با مقدار ۱۰۰ به معنای تاثیر کامل همه جلوه ها و Dry با مقدار ۱۰۰ به معنای صوت اروجینال بدون تاثیر جلوه های صوتی است. لازم به ذکر است این دو کنترل فقط در صورتی فعال خواهندبود که خروجی تراک بر روی یک Bus تنظیم شده باشد.
Bus بین ۲ یا چند تراک صوتی ارتباط ایجاد کرده و اجازه می دهد به سادگی بر روی تراک های مختلف درون یک Bus ، کنترل ها و جلوه های یکسان اعمال کرد. برای ایجاد Bus ، کافی است از کنترل Out ، با استفادهاز گزینه New Bus ، یک Bus جدید با جلوه های مورد نظر تعریف کرده و دستگاه خروجی مربوط به آن را تعیین کرد.
با کلیک راست روی هر یک از این بخش ها می توان به اسلایدری برای انجام این تنظیمات دست یافت.

 

 Session Inf 48

اطلاعات و دسترسی هایی در رابطه با مشخصه های موسیقایی تراک در اختیار کاربر قرار می دهد. این
اطلاعات قابل ویرایش است. با کلیک بر روی گزینه Advanced پنجره ای باز می شود که در سربرگ های
آن به ترتیب اطلاعات زمانی ( General (، اطلاعات شدت صوت و میزان توزیع صوت بین دو کانال استریو
( Mixing )، سرعت و ضرب و گام موسیقی ( Tempo )، الگوی ریتمیک موسیقی ( Metronome )را در اختیار
کاربر می گذارد. در سربرگ Note نیز می توان یادداشت نوشت.

 

49

 

با کلیک بر روی دکمه Metronome پخش ضرب آهنگ و ریتم فعال می شود و با کلیک بر روی دکمه پخش،ریتم به صورت صدای کلیک پخش می شود. سرعت کلیک با Tempo و تعداد ضرب با beats/bar تغییر میکند. لیست Type نیست برای تعیین گام است.نوازندگان از این امکان می توانند برای شناخت ضرب آهنگو بدست آوردن ریتم موسیقی برای نواختن آن استفاده کنند.

 

 

 

 


 

آموزش Cool Edit_جلسه سوم در محیط Edit Waveform

تمامی مطالب گردآوری  شده ی cool edit  توسط  خانم فرنوش آخوندان  و آقایان : رسول براتی ، مهدی شادباش ،

سیداحسان طاهری جاوید و افشین مهربان میباشد.

جلسه سوم

 

001نوار منوی محیط Edit Waveform

منوی file

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گروه ۱ تنها شامل امکان New است که امکان ایجاد یک فایل صوتی خالی را برای کاربر فراهم می آورد وکاربر قادر است پیش از ایجاد فایل در محیط Edit Waveform ، وضوح، نرخ نمونه و تعداد کانال فایل را مشخص کند.

همانطور که پیش تر نیز اشاره شد، فرکانس ۴۴۱۰۰ هرتز، استاندارد پخش صوت است. علاوه بر ویرایش واعمال تغییرات در فایل Mono به دلیل وجود یک کانال آسان تر است. توصیه می شود که فایل صوتی درحالت Mono و با بالاترین مشخصات کیفی ضبط شود. در هر لحظه از کار که نیاز باشد می توان اینمشخصات را تغییر داد.

گروه ۲ شامل امکاناتی برای بازگشایی یک فایل صوتی موجود در سیستم و بستن آنها را فراهم می آورد.

امکانات Open به منظور باز کردن یک فایل صوتی به کار می روند.

امکانات Extract برای استخراج فایل صوتی به کار می روند.

امکانات Close نیز برای بستن فایل های صوتی باز شده به کار میر روند.

امکان Revert to Saved برای بازگرداندن تغییرات اعمال شده روی فایل صوتی تا زمان آخرین ذخیره سازیاستفاده می شود. از این امکان زمانی استفاده می شود که امکانات Undo و Redo کارساز نباشند.

گروه۳ شامل امکاناتی برای ذخیره سازی فایل است.

گروه ۴ تنها شامل امکان Batch File Convert است که برای تبدیل مشخصات کیفی، فرمت و مسیر ذخیرهسازی گروهی از فایل ها استفاده می شود.

گروه ۵ امکاناتی را برای آزادسازی فضای دیسک فراهم می آورد.

 

در ادامه امکانات این منو به صورت مجزا توضیح داده شده اند.
New : فایل صوتی جدید ایجاد می کند و کاربر قادر است اطلاعات کیفی آن را پیش از ایجاد مشخص کند.

Open : فایل صوتی موجود را پس از انتخاب مسیر و فایل مورد نظر باز می کند.
Open As : همانند Open عمل می کند ولی قبل از باز کردن فایل امکان تغییر اطلاعات کیفی را به کاربرمی دهد.

Open Append : فایل صوتی را باز کرده و در انتهای فایل صوتی که بر روی آن کار می شود الحاق می کند.

Extract Audio From Video : صوت یک فایل ویدئویی را از آن استخراج می کند.
Extract Audio From CD : صوت یا صوت های موجود در یک CD را که به صورت معمول در دسترس نبوده یا قفل شده اند را استخراج می کند.

Revert to Saved : فایل صوتی را به حالت آخرین ذخیره سازی باز می گرداند.
Close : فایل صوتی انتخاب شده را می بندد. اگر تغییری در فایل صوتی پس از آخرین ذخیره سازی انجامشده باشد، پیش از بسته شدن از کاربر خواسته می شود که در صورت تمایل تغییرات را ذخیره کند.
Close All : تمامی فایل ها اعم از صوتی و فایل های موجود در محیط Multitrack را می بندد. همانند Closeدر صورت وجود تغییرات پس از آخرین ذخیره سازی، از کاربر درباره ذخیره سازی تک تک فایل ها سوال میشود.
Close Only Non-Session Waveform : تمامی فایل های صوتی که به محیط Multitrack اضافه نشده اند رامی بندد. همانند Close در صورت وجود تغییرات پس از آخرین ذخیره سازی، از کاربر درباره ذخیره سازی تکتک فایل ها سوال می شود.
Save : برای ذخیره سازی تغییرات فایل استفاده می شود. در صورتی که فایل در سیستم وجود نداشتهباشد، پنجره Save As باز می شود.
Save As : برای ذخیره سازی تغییرات فایل استفاده می شود. کاربر پیش از ذخیره سازی قادر است فرمت،نام، مسیر و دیگر مشخصات فایل را مشخص کند.

Save Copy AS : یک کپی از فایل را با نام، فرمت، مشخصات و در مسیر انتخابی کاربر ذخیره می کند.
Save Selection : ناحیه انتخابی را به عنوان یک فایل صوتی مجزا ذخیره می کند.
Save All : تمامی فایل ها در هر دو محیط را ذخیره می کند.
Batch File Convert : برای تبدیل اطلاعات کیفی، فرمت و مسیر ذخیره سازی فایل های صوتی به صورتدسته ای استفاده می شود.

lush Virtual Memory : حافظه مجازی را تخلیه می کند.
Free Up Space in Temp File : فایل های موقتی ایجاد شده را به انتخاب کاربر حذف می کند.

 

 

منوی Edit

 

گروه ۱ شامل امکاناتی برای بازگردانی و تکرار تغییرات اعمال شده بر روی فایل صوتی است.066
با استفاده از امکان Repeat Last Command از این گروه می توان یک دستور خاص را به راحتی  بر روی نواحی مختلفی از فایل صوتی تکرار کرد.

گروه ۲ شامل امکاناتی برای کپی کردن و انتقال ناحیه انتخابی بوده، همچنین امکاناتی را برای انتقال فایل یا فایل های صوتی به محیط Multitrack را فراهم می آورد.

نرم افزار Cool Edit Pro ، امکان استفاده از ۲ فضا برای ذخیره موقت داده کپی شده فراهم می آورد که با نگاه داشتن کلید Alt و اعداد ۱ تا ۲ می توان بین آنها چرخش کرد.

گروه ۳ تنها شامل امکان Select Entire Waveform است که تمام طول فایل صوتی که بر روی آن کار می شود را انتخاب می کند.

گروه ۴ شامل امکاناتی برای حذف بخشی از فایل صوتی، علامت گذاری و دیگر امکانات مربوط به خطوط شاخص است.

امکانات تحت Zero Crossings به کاربر امکان می دهد خط شاخص را به نقاطی منتقل کند که خط موج در آن نقاط از سطح ۰ عبور می کند. همچنین امکان انتخاب ناحیه ای که محدود به دو نقطه با این ویژگی شود از این همچنین امکان انتخاب ناحیه ای که محدود به دو نقطه با این ویژگی شود. از این طریق ممکن است.

امکانات تحت Find Beats به کاربر امکان می دهند خط شاخص را به نقاطی با شدت صوت خاص منتقل کند.

امکانات تحت Auto Cue برای ایجاد شاخص های علامت گذاری به طور خودکار استفاده می شود.

با فعالسازی یا عدم فعالسازی گزینه های تحت Snapping نیز می توان تعیین کرد که خط شاخص در هنگامانتخاب به سمت کدام عناصر پرش انجام دهد.
گروه ۱ تنها شامل امکان Group Waveform Normalize است که برای نرمال سازی و تنظیم شدت صوتفایل ها به صورت گروهی استفاده می شود.
گروه ۲ شامل امکاناتی برای تغییر مشخصات و اطلاعات کیفی فایل صوتی است.
در ادامه امکانات این منو به صورت مجزا توضیح داده شده اند.
Undo : آخرین تغییر انجام شده را بازگردانی می کند.
Redo : آخرین تغییر بازگردانی شده را دوباره اعمال می کند.
Enable Undo/Redo : امکانات Undo و Redo را فعال/غیر فعال می کند.
Repeat Last Command : آخرین دستور اجرا شده را دوباره اجرا می کند.
Set Current Clipboard : بین فضای ذخیره سازی داده کپی شده سوئیچ می کند.

copy: برای کپی کردن ناحیه انتخابی برای انتقال به بخش دیگر استفاده می شود.
Cut : برای بریدن ناحیه انتخابی از صوت برای انتقال به بخش دیگر استفاده می شود.
Paste : برای نشاندن داده کپی شده در محل مورد نظر کاربر استفاده می شود.
Paste to New : فایل جدیدی ایجاد کرده و داده کپی شده را در آن فایل می نشاند.
Mix Paste : داده کپی شده را در ناحیه انتخابی توسط کاربر ترکیب می کند.

Copy to New : یک کپی از فایل فعلی که فقط شامل ناحیه انتخابی باشد ایجاد میکند.
Insert Playlist to Multitrack : دسته ای از فایل های صوتی درون یک Playlist را به محیط Multitrack وارد می کند.
Select Entire Wave : تمام طول فایل صوتی را انتخاب می کند.
Delete Selection : ناحیه انتخابی را حذف می کند.
Delete Silence : نواحی از فایل که شدت صوت آن از شدت تعیین شده توسط کاربر کمتر بوده و طول آن ازمیزان مشخص شده توسط کاربر بیشتر باشد حذف می کند.
Trim : نواحی انتخاب نشده از فایل را حذف می کند.
Adjust Selection Inward : تحت Zero Crossing بوده و خط شاخص را به نقطه صفر گذر بعدی منتقل میکند.
Adjust Selection Onward : تحت Zero Crossing بوده و نقطه صفر گذر بعدی را بعنوان انتهای ناحیه انتخابی بر می گزیند.
Adjust Left Side to Left : تحت Zero Crossing بوده و طول ناحیه انتخابی را از شروع به نقطه صفر گذر در سمت چپ افزایش می دهد.
Adjust Left Side to Right : تحت Zero Crossing بوده و طول ناحیه انتخابی را از شروع به نقطه صفر گذر در سمت راست کاهش می دهد.
Adjust Right Side to Left : تحت Zero Crossing بوده و طول ناحیه انتخابی را از انتها به نقطه صفر گذر در سمت چپ افزایش می دهد.
Adjust Right Side to Right : تحت Zero Crossing بوده و طول ناحیه انتخابی را از انتها به نقطه صفر گذر در سمت راست کاهش می دهد.
Find Next Beat تحت : Find Beats بوده و خط شاخص را به ضرب بعدی منتقل می کند. Left یا Right جهت حرکت را مشخص می کند.
Beats Settings : تحت Find Beats بوده و کاربر می تواند مشخصات ضرب، یعنی شدت صوت و طول ضرب را مشخص کند.
Auto-Cue : بازه های مشخصی از فایل صوتی را با توجه به انتخاب کاربر نشان گذاری می کند.
Snapping : کاربر انتخاب می کند که شاخص در زمان کلیک بر روی نمایش موجی صوت به سمت کدام عناصر جذب شود. امکان جذب به سمت نقاط مشخصی از خط زمان و یا شاخص های نشانه گذاری و یانقاط صفر گذر وجود دارد.
Group Waveform Normalize : کاربر می تواند فایل های مورد نظر خود را انتخاب کند و پس از انجام آنالیز،شدت صوت آن ها را به صورت گروهی تعدیل نماید.
Adjust Sample Rate : برای تغییر نرخ نمونه استفاده می شود.
Convert Sample Type : برای تغییر مشخصات کیفی فایل صوتی از جمله وضوح، نرخ نمونه و تعداد کانال صوت استفاده می شود.

 

 

منوی View

012

 

گروه ۱ تنها شامل امکانی برای پوئیچ بین دو محیط کاری است.
گروه ۲ شامل امکانی برای انتخاب نوع نمایش گرافیکی صوت است. Waveform View صوت را بر اساس
حجم یا سطح صدا در واحد زمان نمایش می دهد. Spectral View صوت را بر حسب مولفه های فرکانسی
آن نمایش می دهد و تخصصی تر از Waveform View است.
گروه ۳ به کاربر امکان می دهد تا پنجره های مورد نیاز خود را برای نمایش انتخاب کند.
Cue List لیستی ا ز خط شاخص های نشانه گذاری را نمایش  می دهد.

Play List لیستی از لیست های پخش را نمایش می دهد که شامل عناصری از Cue List است که مشخص
کننده یک بازه باشند.
Placekeeper یک پنجره فضا پر کن ایجاد می کند که برای رسیدن به چیدمان دلخواه می تواند توسط کاربر
استفاده شود.
Organizer Window ، Transport Buttons ، Zoom Buttons ، Time Window ، Sel/View Controls ، Level Meters نیز پیش تر توضیح داده شده اند.
گروه ۴ شامل امکاناتی است برای تغییر واحد اندازه گیری خط کش ها، انتخاب نوارابزارهای مورد نظر برای
نمایش و نمایش اطلاعات مورد نظر در نوار وضعیت است.
گروه ۱ شامل امکانی برای دسترسی به مشخصات موج صوتی است.

 

 

 

 

 

 

منوی Effects

014

گروه ۱ شامل امکانی برای قرینه سازی فایل صوتی به صورت افقی و قائم است و ایجاد سکوت در فایل صوتی است.
گروه ۲ شامل جلوه های متعدد صوتی است.
گروه ۳ شامل دو امکان برای دسترسی به جلوه های صوتی بیشتر است.
امکان Enable DirectX Effects برای فعالسازی جلوه های فراهم آمده توسط DirectX استفاده می شود.
امکان Refresh Effects List در صورتی به کار می رود که کاربر با نصب Plug-in قصد اضافه کردن جلوه های صوتی به نرم افزار را داشته باشد و باعث می شود که لیست جلوه ها به روز رسانی شده و جلوه های اضافه شده نمایش داده شود.
امکانات موجود در گروه های ۲ و ۳ به طور جداگانه درادامه توضیح داده خواهند شد.

 

 

 

 

 

 

015

 منوی Generate

این منو شامل امکاناتی برای تولید نوع خاصی از صوت است که در ادامه امکانات این منو به صورت مجزا

توضیح داده شده اند.

 

 

Silence   

017

در اول باید توجه کرده که در برنامه کول ادیت دودستور Silence داریم که به اشتباه گرفته نشود Silence اولی در منوی ادیت قرار داره که در فاصله انتخاب شده جلوه سکوت را اعمال میکند و Silence که در منوی Generate قرار داره فاصله یا Silence به صورت که مقدار زمانی آنرا تعیین می کنیم و هر اندازه زمانی که  نیاز داشته باشیم به فضای خالی در صفحه به اساس ثانیه در جای که کرسر ما قرار دارد خلق می کند.

طبق مشاهده به این پنجره :

 

 

 

 

 

018

DTMF Signals

کاربر با وارد کردن رشته مورد نظر خود با استفاده از کاراکترهای ۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰abcd#*- صدایی شبیه صدای بوق تلفن هنگام شماره گیری تولید کند. کاربر می تواند رشته های متعددی را وارد کرده و آنها را با ویرگول از هم جدا کند. نرم افزار به طور پیش فرض دو استاندارد تولید صوت را در اختیار کاربر قرار می دهد ولی کاربر خود نیز قادر است با تعیین فرکانس، استاندارد تولید صوت را سفارشی سازی کند. همچنین کاربر قادر است، دامنه، شدت و طول هر بوق را مشخص کند. این نوع از صدا در فیلم های تلویزیونی و آگهی های بازرگانی به وفور شنیده می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19e

Noise

با استفاده از این امکان می توان نوع خاصی از نویز را تولید کرد که معمولا رادیو برای رمزنگاری

اطلاعات محرمانه ملی و فرا ملی استفاده می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Tones

با استفاده از این امکان می توان صدای بوقی تولید کرد که عمدتا از آن

برای پوشاندن بخش هایی  از صوت که حاوی محتوای نامناسب است استفاده می شود. این نوع از صوت در تعداد کثیری از برنامه های تلویزیونی و رادیویی برای سانسور کردن محتوای تبلیغاتی و یا جملات و کلمات غیر اخلاقی استفاده میشود.

 

 

 

 

 

 

 

 

منوی Analyze

22
این منو شامل امکاناتی برای آنالیز فایل صوتی از لحاظ فرکانسی و فازی و همچنین امکانی برای نمایش
ریز مشخصات صوت است که فهم و استفاده از آنها نیازمند تخصص در زمینه صوت و موسیقی است.

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 منوی Favorites25
این منو شامل امکانات پر کاربردی است که توسط کاربر تعیین می شود تا دسترسی کاربر به آن امکانات
تسهیل شود. کاربر می تواند از طریق امکان Edit Favorites این منو رو سفارشی سازی کند.

 

 

 

 

 

 Vocal Cut: برای محو کردن کلام در موسیقی میباشد که با انتخاب کردن آهنگی که میخواهیم  بدون کلام بسازیم یا به گونه مناسب کلام را از قالب موسیقی محو بسازیم یا پخش بکنیم دستور Vocal Cut را مکررانجام می میدهیم تا به نتیجه دلخواه برسیم .
Fade In : برجسته سازی برنامه از آغاز به شیوه صعودی است. آغاز برنامه از یک امواج بلند هم برایمخاطب غیر قابل متنظر و ناخوشایند است و هم اثرات تخریبی بالای دستگاه فرستنده امواج رادیویی دارد.به همان خاطر است که در آغاز برنامه Fede In توصیه می گردد و در آخر برنامه یا در ختم برنامه Fede Outاما بااین فرق که Fede Out برجسته سازی برنامه را به شیوه نزولی به ختم می پیوندد.
Chamber Reverb : از انجایی که این دستور برای تولید آهنگ و موسیقی کاربرد بیشتری دارد تا برنامههایی رادیویی شاید در زمینه مختلفی آهنگ سازان و تولید گران آهنگ ها و موسیقی به کار ببندد ولی دربرنامه های رادیویی برعکس دستور Invert که در منوی Edit است کاری را انجام می دهد.

 منوی Options
از طریق این منو می توان به امکانات مربوط به تنظیمات بخش های مختلف نرم افزار دسترسی پیدا کرد.
 منوی Window
از طریق این منو می توان میان فایل های صوتی موجود سوئیچ کرد.
منوی Help
از طریق این منو می توان به راهنما، اسناد و مشخصات نرم افزار و سازنده آن دست یافت.