دروغ باارزش _كارلوس كاستاندا

دروغ باارزش

برعكس عمل كن! ده روز، بجاى اينكه احساسِ يك آدم ضعيف و غمگين را داشته باشى
احساس يك انسان با اقتدار و قوى را داشته باش و از ته دل اقتدار و شادى را حس كن!

+يعنى به خودم دروغ بگم؟

_چه فكر كنى ضعيف هستى و چه قوى
در هر دو صورت دارى به خودت دروغ ميگی، پس چه بهتر كه دروغ باارزشى باشد!

+اين كار چه سودى دارد؟

_جهانت را به سمت
آنچه كه رفتار ميكنى سوق ميدهد …

 كارلوس كاستاندا

استيو جابز

هركسي بايد برنامه نويسي بلد باشد چون برنامه نويسي ياد ميدهد چجوري فكر كنيد.

هرگز اجازه ندهيد صداى قضاوت هاى بى دليلِ ديگران، آرزوها و اهداف ارزشمندتان را به نابودى بكشانند.

داشتن جسارت کافی برای رسیدن به نتیجه

اگر فقط جسارت کافی برای رسیدن به نتیجه را داشته باشید ، به آن خواهید رسید. فقط باید واقعا این چیزها را بخواهید و منحضرا آن را طلب کنید و همزمان صد ها چیز ناسازگار را نخواهید !!

 

ویلیام جیمز

به هیچ کس اعتماد نکن

پدری پسر جوانش را بالای قفسه کتاب گذاشته بود و او را تشویق میکرد که به آغوش او بپرد.

پسرک درنگ میکرد ، چون ترسیده بود.

” زود باش پسرم، بپر ! بپر ! من اینجا ایستاده ام تا تو را بگیرم.”

ولی پسرک تردید داشت و دست دست میکرد.

“نگاه کن ، من پدرت هستم. من به تو میگویم که بپری. من تو را خواهم گرفت. ”

سرانجام پسرک چشمان خود را بست و پرید.

پدر خود را کنار کشید و پسرک محکم به زمین خورد. پسرک درحالی که از درد به خود می پیچید به پدرش خیره شد.

پدر رو به پسرک کرد و گفت ” این درسی خواهد بود برای تو تا دیگر هیچ وقت به هیچ کس اعتماد نکنی. ”

 

برگرفته از کتاب سازمان دهی ذهن ، هاری لورین ، ترجمه میر مجید خلخالی زاویه