داشتن جسارت کافی برای رسیدن به نتیجه

اگر فقط جسارت کافی برای رسیدن به نتیجه را داشته باشید ، به آن خواهید رسید. فقط باید واقعا این چیزها را بخواهید و منحضرا آن را طلب کنید و همزمان صد ها چیز ناسازگار را نخواهید !!

 

ویلیام جیمز

به هیچ کس اعتماد نکن

پدری پسر جوانش را بالای قفسه کتاب گذاشته بود و او را تشویق میکرد که به آغوش او بپرد.

پسرک درنگ میکرد ، چون ترسیده بود.

” زود باش پسرم، بپر ! بپر ! من اینجا ایستاده ام تا تو را بگیرم.”

ولی پسرک تردید داشت و دست دست میکرد.

“نگاه کن ، من پدرت هستم. من به تو میگویم که بپری. من تو را خواهم گرفت. ”

سرانجام پسرک چشمان خود را بست و پرید.

پدر خود را کنار کشید و پسرک محکم به زمین خورد. پسرک درحالی که از درد به خود می پیچید به پدرش خیره شد.

پدر رو به پسرک کرد و گفت ” این درسی خواهد بود برای تو تا دیگر هیچ وقت به هیچ کس اعتماد نکنی. ”

 

برگرفته از کتاب سازمان دهی ذهن ، هاری لورین ، ترجمه میر مجید خلخالی زاویه

تعریف موفقیت

موفقیت را می توان توانایی حل مشکلات تعریف کرد. موثر ترین و شاخص ترین افراد در هر رشته ، کسانی هستند که توانایی بیشتری در کنار آمدن با مشکلاتی که در آن نوشته به وجود می آید دارند.