رساله الذهبیه
 • خواب

  بدان که خواب بر دماغ مسلط میشود و بدن را نیرو و استقامت می بخشد. پس وقتی که اراده به خواب کردی اول به پهل ...

  بدان که خواب بر دماغ مسلط میشود و بدن را نیرو و استقامت می بخشد. پس وقتی که اراده به خواب کردی اول به پهلوی راست دراز بکش و آنگاه به طرف چپ برگرد همچنین هنگام برخاستن از طرف راست برخیز چنانچه برای خوا ...

  ادامه مطلب
 • مزاج و طبیعت

  بدان که نیروی روانها پیرو قوت تن ها است ، مزاجها و نیروی بدنها نیز تابع هواها است و برحسب تغییر هواها دگر ...

  بدان که نیروی روانها پیرو قوت تن ها است ، مزاجها و نیروی بدنها نیز تابع هواها است و برحسب تغییر هواها دگرگون می شود لذا میبینیم که چون هوای سرد به گرما تبدیل یافت و یا گرمی هوا مبدل به سرما شد رنگ پوس ...

  ادامه مطلب