Read more about the article خواندن و نمایش و نوشتن تصویر در پایتون
image -processing-python-opencv

خواندن و نمایش و نوشتن تصویر در پایتون

1- پردازش تصویر چیست؟ 2- فرمت تصویر 3 - نمایش فرمت تصویر 4 - کانال 5- خواندن یا وارد کردن تصویر 6 - نمایش تصویر در OpenCv 7 - نوشتن…

ادامه خواندنخواندن و نمایش و نوشتن تصویر در پایتون
Read more about the article داده کاوی با پایتون-روش الگوریتم   CRISP
data mining

داده کاوی با پایتون-روش الگوریتم   CRISP

. 1- روشهای داده کاوی 2- فرایند داده کاوی 3-روش الگوریتم CRISP 3-1 مراحل الگوریتم CRISP روشهای داده کاوی   در آموزش قبل، مقدمه ای از داده کاوی و زبان استفاده شده…

ادامه خواندنداده کاوی با پایتون-روش الگوریتم   CRISP
Read more about the article کتابخانه های مورد نیاز پردازش تصویر
image processing

کتابخانه های مورد نیاز پردازش تصویر

برنامه های این  دوره از  پردازش تصویر، با پایتون 2.7 هست. کتابخانه های مورد نیاز به صورت زیر می باشد: 1- Numpy 2- Matplotlib 3-opencv کتابخانه های مورد استفاده در…

ادامه خواندنکتابخانه های مورد نیاز پردازش تصویر