آموزش PHOTOSHOP_جلسه سوم

 تمامی مطالب گردآوری  شده ی PHOTOSHOP  توسط  خانمها :  المیرا تمیمی ،طناز نیکوفکر ،
تکتم معتمدی و زهرا عزیزان مهربانی   میباشد.

جلسه سوم

منو های اصلی

منوی File

براي انجام كارهاي اولیهاي همچون بازكردن، بستن و ذخیره كردن فایلها از منوي File استفاده ميشود. همچنین امكانImport (وارد) و یا export (صادر) كردن فایلها در این قسمت وجود دارد. انجام اعمال اتوماتیك، تنظیمات برنامه،تنظیمات رنگهاي كلي برنامه از جمله دیگر قابلیتهاي موجود در این منو ميباشد. همچنین فرمان Exit( همان فرمانQuit در مكینتاش) كه سبب بسته شدن برنامه Photoshop ميشود در پائین این منو قرار گرفته است.

منوی Edit
این منو یا همانگونه که از نامش معلوم است مربوط به ویرایش می باشد.

Undo
با انتخاب این گزینه ، آخرین عمل ویرایشی را که بر روی تصویرانجام داده اید ، لغو خواهد شد و تصویر به حالت قبلیخود باز می گردد

Step for ward
به کمک این فرمان فرمان های لغو شده توسط فرمان Step back ward برگردانده می شود که معادل کلیدهای میانبر Shift +ctrl+z می باشد .

Step back ward
به کمک این گزینه می توان به تعداد معینی از عملیات را لغو نمود . کلید میانبر این فرمان معادل Alt+ctrl+z می باشد .

Fade
با انتخاب این گزینه می توانید فیلتری را که بر روی تصویر بکار رفته را در قسمتی از تصویر فعال کنید و یا آن رابصورت کمرنگ درآورید.

Cut
می توانید با انتخاب قسمتی از تصویر توسط ابزارها یا نتخاب آن قسمت را از تصویر بصورت موقت جدا کرده و بهحافظه ببرید.

Copy
با انتخاب قسمتی از تصویر آن را به صورت موقت به حافظه ببرید .

Copy Merged
تفاوت این دستور با دستور Copy در این است که این دستور تمام تصاویر در تمام لایه ها را به حافظه کپی می کند.

Paste
توسط این دستور می توانید تصویری را که در حافظه قرار دارد را به تصویر خود انتقال دهید .

Clear
با استفاده از این گزینه می توانید تمام تصویر و یا قسمت انتخاب شده آن را پاک کنید .

Check spelling
با این گزینه می توان خطاهای نوشتاری را بررسی کرد .

Find and Replace Text
با این گزینه می توان متنی را از داخل تصویر پیدا و به متن دیگر تغییر داد .

Fill
توسط این دستور می توانید قسمتی از تصویر و یا کل تصویر را با رنگ ثابت رنگ کرد.

Stroke
توسط این گزینه می توانید کناره های یک تصویر و یا یک قسمت انتخاب شده را رنگ کرد .

Free Transform
با انتخاب این گزینه می توانید ابعاد یک تصویر ، یک لایه و یا یک قسمت انتخابی را بصورت آزاد تغییر دهید .

Transform
توسط این گزینه می توانیدابعاد زوایا و جهت یک تصویر انتخاب شده را تغییر دهید.

Define Brush
با انتخاب این گزینه می توانیدقلم موی جدید بسازید، با انتخاب این گزینه قسمت انتخاب شده بر روی تصویر به عنوان یک قلم موی به پالت قلم موها اضافه می شود.

Define Pattern
با انتخاب این گزینه یک الگو جدید به قسمت Pattern اضافه می کنیم که در ابتدا باید قسمتی از تصویر انتخاب شدهباشد.

Define Custom Shape
با انتخاب این گزینه می توانید یک شکل جدید بسازید و آن را به پالت شکل ها اضافه نمایید.

Purge
با انتخاب این گزینه تمامیموارد Undo ، History و … پاک خواهند شد .

Color Setting
این قسمت مربوط به تنظیمات رنگ در نرم افزار Photoshop می باشند.

Preferences
در این قسمت می توانید تنظیمات کلی مربوط بهم نر افزار تغییر دهید.

منوی Image

Mode
توسط این قسمت می توانید رنگ تصویر خود را تغییر دهید .

Adjust
در این قسمت می توانید تنظیمات مربوط به رنگبندی تصویر خود از قبیل :شفافیت ، روشنی ، تیرگی و … را تغییر دهیدو ویرایش نمایید .

Duplicate
در این گزینه ما می توانیم یک فایل جدید از تصویرمان بگیریم در حقیقت یک کپی از تصویرما می باشد که روی آنکارهای ویرایشی را انجام دهیم .

Apply Image
با استفاده از این گزینه یکسری تغییرات محدود روی تصویرمان انجام می دهیم.

Calculation
این دستور با کمی تفاوت همانند Apply Image می باشد .

Image size
با انتخاب این گزینه می توانید اندازه تصویر خود را تغییر دهید .

Canvas size
با این گزینه می توان اندازه کاغذ سند خود را تغییر دهید .

Rotate Canvas
با استفاده از این گزینه می توانید تصویر خود را در جهت های مختلف و با زوایای متفاوت بچرخانید .

Crop
در صورتی که یک قسمت از تصویر انتخاب شده باشد ، با انتخاب این گزینه تصویرمان به اندازه محیط انتخاب شده بریدهخواهد شد و بقیه قسمتهای خارج از محدوده انتخاب حذف می شود .

Trim
با استفاده از این دستور لبه های اضافی یک تصویر را از بین می بریم.

Reveal All
برای مخلوط کردن و ثابت کردن ماسک یک لایه از این دستور استفاده کنید.

Histogram
با استفاده از این گزینه می توانید هیستگرام تصویر خود را مشاهده نمایید.

Trap
در اینجا تمامی لایه ها را به یک لایه تبدیل می کنند.

منوی Layer

New
توسط این گزینه یک لایه جدید را ایجادمي نماییم . Duplicate layer در اینجا مي توان از لایه فعال کپي کرده و به لایه جدید انتقال دهید .

Delete Layer
لایه فعال حذف مي شود .

Layer Properties
در این قسمت تنظیمات مربوط به نام لایه و رنگ لایه را تغییر دهید .

Layer Styler
در این قسمت تنظیمات مربوط به حالتهاي یک لایه را ویرایش کنید .

New Fill Layer
در این قسمت مي توان یک لایه جدید را بارنگ آمیزي خاص بسازید.

New Adjustment Layer
در اینجا یک لایه جدید با ویژگي رنگبندي خاص را بسازید .

Change Layer Content
در اینجا مي توانید ویژگي هاي رنگ بندي یک لایه را ویرایش کنید .

Layer Content Option
در اینجا مي توانید ویژگیهاي خاص یک لایه را ویرایش نمایید .

Rasterize
در اینجا ویژگیهاي یک لایه بصورت ثابت در خواهد آمد .

New Layer Based Slice
از این گزینه براي تقسیم یک لایه به قسمتهاي مختلف استفاده مي نماییم و بیشتربراي ساخت صفحات اینترنت بکار ميرود .

Add Layer Mask
از این گزینه براي برداشتن یا حذف کردن ماسک لایه استفاده مي شود .

Ungroup
در اینجا مي توان تمامي لایه هایي را که با Link به یکدیگر متصل شده اند و یک گروه شده اند را از حالت گروه خارجنمود .

Arrange
در این قسمت ترتیب قرار گرفتن لایه راتنظیم مي نماییم .

Align Linked
این قسمت جهت مرتب کردن لایه هایي که بصورت متصل بهم مي باشند بکار مي رود و محل قرار گیري یک لایه را نسبت به لایه دیگر تنظیم نمایید .

Distribute Linked
توسط این گزینه محل قرار گرفتن لایه ها ي مختلف نسبت بهم را مشخص نمایید (در اینجا حتما بایستي بیش از ۲ لایه رابه همدیگر متصل نمایید) .

Lock All Linked Layers
توسط این دستور مي توانید از ویرایش شدن مشخصات لایه هاي متصل بهم جلوگیري نمایید (مانند تیرگي لایه ، حرکتدادن لایه و…) .

Flatten Image
این دستور باعث مي شود تا تمامي لایه تبدیل به یک لایه شوند .

منوی Type
هر وقت بخواهیم به یک عکس ، متنی را اضافه کنیم از گزینه های موجود در منوی Type استفاده می کنیم .

Character Panel
تنظیمات مربوط به font , size , . …

منوی Select

All : توسط این گزینه تمام سند بصورت انتخاب ایجاد میشود .
Deselect : توسط این گزینه از حالت انتخاب خارج میشود .
Reselect  :توسط این گزینه عمل معکوس انتخاب نسبت به گزینه Deselect صورت میگیرد .
Inverse  :توسط این گزینه قسمت انتخاب شده برعکس میشود و قسمت هایی که انتخاب نمیباشد بصورت انتخابایجاد می شود .
All layers : توسط این گزینه همه لایه ها موجود در پنجره لایر پنل بصورت انتخاب ایجاد میشود .
Deselect layer  : توسط این گزینه لایه های انتخاب شده از حالت انتخاب خارج میشود .
Color range : توسط این گزینه میتوان بر اساس لیست رنگ های موجود ویا بر اساس رنگ یکدست انتخاب نمود .
Refine Edge  : توسط این گزینه قسمتی رو که انتخاب کرده ایم بر روی لبه تغییراتی میدهد .
Modify  :توسط زیر گزینه های این گزینه میتوان بر روی خطوط انتخاب تغییراتی اعمال کرد .
Grow  :با استفاده از این گزینه وقتی در یک محیط چند رنگ قرار داریم بر فرض مثال (آبی ، سفید و قرمز) اگر بااستفاده از ابزار های انتخاب یه قسمتی از رنگ سفید رو انتخاب کنیم تا جایی که رنگ سفید وجود داشته باشه و رنگ دیگری جلوی رنگ سفید بسته نشده باشه تمامی قسمت های سفید رو انتخاب میکنه.

منوی Filter

فیلترهای واضح کننده
اگر عکس تا حد کمی ، محو باشد می توان با این نوع فیلتر آن را تا اندکی واضح نمود . که فتوشاپ این کار را بهکمک Sharpen انجام می دهد.

فیلترهای محو کننده
این نوع فیلتر برای هموار کردن خط های قلم مو در نقاشی یا سایر فیلترها ، ابزارقابل استفاده ای می باشد که این کارتوسط فیلتر Blur انجام می شود . این نوع فیلتر از نظر میزان تغییراتی که در فو کوس تصویر ایجاد میکند ، بیشتر قابل کنترل است .

فیلتر های هنری
فیلتر های هنری ، نوعی حالت انتزاعی به تصویر ما اعمال می نماید و مقدار آن بستهبه تنظیمات فیلتر بستگی دارد ، کهاز طریق فیلتر Artistic اعمال می شود .

فیلتر های طراحی
فتوشاپ دارای ۴۱ نوع فیلتر با عنوان فیلترهای طراحی که از طریق Sketch قابل دسترسی است ، می باشد .

فیلترهای اعوجاج
این نوع فیلتر بیشتر برای تفریح بکار می رود و درتصویر اعوجاج ایجاد می کند، و بهآن سبک خاصی می دهد و یا جلوهنقطه نقطه ای به آنها می افزایند .این نوع فیلترهابیشتر برای ایجاد جلوه های ویژه استفاده می شود و به بطور مکرر مورداستفاده قرارنمی گیرد و از طریق فیلتر Distort اعمال می شود .

فیلتر های نقطه نقطه
شاید بخواهید تعداد پیکسل های یک تصویر را کم یا زیاد کنید یا با تبدیل پیکسل ها به تکه های شیشه و یا کاشی ، بهتصویر حالتی کریستالی و موزاییکی بدهید و … ، اگر بخواهید کلا با پیکسل تصاویر سروکار داشته باشید می توانید از۷ فیلتر Pixelate استفاده کنید .فیلترهای اعمال سبکگروه فیلترهای Stylize جلوه های جالبی ایجاد می کند. این فیلتر ها بسیار خلاق هستند و می توانید برایافزودن جلوهنهایی به تصویر از آنها استفاده کنید.

منوی ۳D
برای ایجاد و ویرایش یک فایل آماده باید از تنظیمات این پنجره استفاده کرد .

منوی View

Proof Setup
در این قسمت می توانید رنگ تصور خود رادر حالتهای مختلف مشاهده فرمایید .

Proof Color
با انتخا ب این قسمت رنگهای تصویر شما همان طورکه چاپ خواهند شد به شما نشان داده می شود .

Gamut Warning
با انتخاب این قسمت ، رنگهایی که در چاپ ممکن است به صورت درست چاپ نشوند به شما نشان داده می شوند .

Zoom in
این گزینه باعث بزرگنمایی تصویر می شود.

Zoom out
این گزینه باعث کوچک نمایی تصویر میگردد.

Fit on Screen
این گزینه باعث می شود تا تصویر تاحداکثرامکان بزرگ شود(بزرگنمایی تصویربسته به اندازه پنجره اصلیPhotoshop دارد).

Actual Pixels
در اینجا تصویر به صورت اندازه حقیقی بزرگ می شود.

Show
در این قسمت می توانید انتخاب کنید که کدام یکاز راهنماهای تصویری به شما نشان داده شود(خطوط راهنما، شبکه چهار خانه ، پیغامهاو…)

Rulers
با انتخاب این گزینه خط کشی در کنارههای تصویرنمایش داده می شود و با انتخاب دوباره آن محو می شود.

Lock Guides
انتخاب این گزینه باعث می شود تا خط های راهنما ، بر روی تصویر ثابت بماند و قابل حرکت دادن نباشد.

Clear Guides
تمامی خطوط راهنما بر روی تصویر حذف میگردد .

New Guides
در اینجا میتوانید یک خط راهنمای جدید بر روی ثصویر بسازید

منوی Window
Cascade : باعث می شود تا تمام پنجره های باز شده بصورت مرتب پشت سر هم چیده شوند.
Tile : پنجره ها بصورت مرتب کنار هم چیده می شوند.
Arrange Icon : اگر پنجره های تصویریکوچک شده باشد آنها را مرتب خواهد چید.
Close All : تمام پنجره های موجود در محیط را می بندد.
Workspace
در اینجا می توان نوع قرار گرفتن محیط کاری را ذخیره و پاک نمود ، و با انتخاب گزینه Reset Palette Locationاگرپالتها جایشان تغییر نکرده باشد به مکان اولیه بر می گردد.

Tools
با تیک زدن این گزینه جعبه ابزار آشکار می شود و بابرداشتن دوباره تیک جعبه ابزار مخفی می گردد . و به همینترتیب برای بقیه گزینه ها با یک انتخاب پالت مربوطه آشکار و با انتخاب بعدی مخفی می گردد .


 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *