آموزش Cool Edit_جلسه چهارم در محیط Edit Waveform

 

تمامی مطالب گردآوری  شده ی cool edit  توسط  خانم فرنوش آخوندان  و آقایان : رسول براتی ، مهدی شادباش ،سیداحسان طاهری جاوید و افشین مهربان میباشد.

جلسه چهارم

جلوه های صوتی محیط Edit Waveform
جلوه های صوتی خاص این محیط از طریق منوی Effects و یا سربرگ Effects در Organizer View دردسترس است که در ادامه به طور جداگانه توضیح داده شده اند. بیشتر جلوه های صوتی دارای قابلیت
Preview برای شنیدن نتیجه تغییرات پیش از اعمال آنها و همچنین مجموعه ای از جلوه های از پیش آماده هستند.

Invert : این جلوه، ناحیه انتخابی را بر اساس محور افقی میان هر کانال قرینه می کند. از این امکان برایهماهنگ سازی شکل موج با شکل موج های مجاور استفاده می شود و نتیجه آن از لحاظ صوتی قابل حسنیست.

Reverse : از این جلوه برای معکوس کردن شکل موج ناحیه انتخابی بر اساس محور قائم استفاده می شود و نتیجه ای همانند استفاده از دکمه Rewind فراهم می آورد. از این امکان در محرمانه سازی و ساخت جلوه های ویژه در فیلم های تلویزیونی یا رادیویی به خصوص برای ایجاد جلوه صوتی بازگشت به عقب استفاده می شود
Silence : از این جلوه استفاده میشود تا دامنه ی صوت ناحیه انتخابی ۰ شده و یک ناحیه خالی از  صوت ایجاد شود.از این امکان در دوبلاژ برای حذف کلام اصلی فیلم استفاده می شود.

Amplitude
امکانات موجود در این گروه به کاربر اجازه می دهد تا دامنه یا سطح بلندی صوت را تغییر دهد.

Amplify : این جلوه به منظور تقویت یا تضعیف صوت به کار می رود. پنجره ای که با به کارگیری این جلوهاستفاده می شود دارای دو سربرگ است. سربرگ Constant Amplification به کاربر اجازه می دهد تاسطح بلندی فایل صوتی یا ناحیه انتخابی را بصورت یک دست تغییر دهد و از طریق سربرگ Face کاربر قادربه ایجاد تقویت یا تضعیف تدریجی صدا است.

Channel Mixer : از طریق این جلوه کاربر امکان دارد تا سطح بلندی دو کانال را به صورت جداگانه تقویت یاتضعیف کند و در نتیجه آن کانال ها را به خواست خود تعدیل کند.

Dynamic Processing : این جلوه به کاربر امکان می دهد تا بلندی صوت خروجی را با استفاده از صوتورودی تنظیم کند. در این جلوه، کاربر قدرت و کنترل بیشتری برای تغییر در بلندی صوت در طول ناحیه انتخابی یا فایل صوتی دارد. از این جلوه می توان برای ایجاد اعوجاج در سطح بلندی صوت استفاده کرد. این جلوه در چهار سربرگ ارائه شده است. کاربر در سربرگ Graphic با استفاده از یک نمودار تغییرات، در سربرگ Traditional با تعیین مقادیر آستانه و نسبت ها تغییرات خود را اعمال کند. سربرگ Attack/Release نیازمند تخصص در زمینه صوت بوده و کاربر را قادر می سازد تا به صورت دستی با تغییر پارامترهای عددی تغییرات مورد نظر را اعمال کند. سربرگ Band Limiting نیز کاربر را قادر می سازد محدوده دامنه فرکانس را تعیین کند.
Envelop : این جلوه همانند Amplify به منظور تقویت یا تضعیف صوت به کار می رود ولی با استفاده ازمنحنی موجود در این جلوه، کاربر قادر است کنترل بیشتری بر روی سطح بلندی صوت در نقاط مختلف
داشته باشد.

Hard Limiting : با استفاده از این جلوه کاربر می تواند دامنه نوسان و مقدار آستانه شدت صوت را معینکند تا در نتیجه آن صوت از مقدار مشخصی تجاوز نکند. از این امکان برای شکل موج هایی که نوساناتزیادی هستند استفاده می شود.

Normalize : با استفاده از این جلوه کاربر به صورت درصدی قادر به تقویت یا تضعیف بلندی است.

Pan/Expand : این جلوه امکان کنترل جابجایی صدا بین کانال های راست و چپ را با استفاده از یک نمودار فراهم می آورد.

Stereo Field Rotate : این جلوه کاربر را قادر می سازد تا چرخش ناحیه استریو را کنترل کند.

Delay
با استفاده از جلوه های این گروه می توان آثار تاخیری و انعکاسی در صوت ایجاد کرد.
Chorus : با استفاده از این جلوه کاربر می تواند برای موسیقی هایی که حاوی تک خوانی است اثری مشابهبا همسرایی ایجاد کند. کاربر در این جلوه قادر خواهد بود تا تعداد کپی های از صوت اصلی، زیری و بمی،تاخیر و میزان پخشی آنها را مشخص کند. البته اگر پارامترها به طور نادرستی تنظیم شوند، ممکن است فرکانس صوت ها با یکدیگر تداخل کرده و باعث ایجاد اعوجاج یا پارازیت شوند.

Delay : از این جلوه برای ایجادتاخیر پخش در کانال های راست و چپ استفاده می شود. معمولا از اینامکان برای دو تایی کردن صدا استفاده می شود.

Dynamic Delay : با استفاده از این جلوه کاربر قادر است تا میزان تاخیر در پخش و انتشار بازخورد آن را بوسیله یک نمودار در طول فایل صوتی یا ناحیه انتخابی کنترل کند.

Echo : از این جلوه برای ایجادطنین یا اکو در صوت استفاده می شود. کاربر قادر است مشخصات انعکاسهای ایجاد شده از جمله قدرت اولیه، میزان کاهش شدت صوت و تاخیر هر انعکاس و میزان تاثیر برخورد انعکاس با صوت اصلی را کنترل کند.

Echo Chamber : با استفاده از این جلوه کاربر می تواند محوطه های مجازی مختلفی از جمله راهروی بلند،اتاق خالی، پارکینگ و … را ایجاد کرده و انعکاس صوت را در هر یک شبیه سازی کند.

Flanger : این جلوه با ایجاد اعوجاج و موج اندازی در یک فرکانس مشخص، آثاری مشابه با صداهای تولیدشده هنگام پخش نوار کاست در ضبط صوت خراب ایجاد می کند. این اثر با چرخش بین دو اثر تاخیری( Initial/Final Mix Delay)، ایجاد تکرار ( Rate ) و ایجاد اثر بازگشتی ( Feedback ) ایجاد می شود. همچنینمیزان اثر گذاری پارامترها( Original Slider)، مدل موج صوت ( Mode) و میزان اثر تاخیری در هر کانال صوتی ( Stereo Phasing ) قابل کنترل است.

Full Reverb : این جلوه پخش صوت در یک محیط آکوستیک – هر محیط که صدا در آن شنیده می شود –خاص را شبیه سازی می کند. این جلوه نسبت به دیگر جلوه های مبتنی بر اثر Reverb کامل تر و منحصربه فردتر است که از سه سربرگ تشکیل شده است. سربرگ General مشخصات اصلی و کلی اثر استکه شامل طول اثر( Total Length )، زمان لازم برای رسیدن به حداکثر دامنه ( Attack Time ) و بی نظمیمحیط آکوستیک (Perception ) و سرعت افزایش انعکاس ( Diffusion ) است. سربرگ دوم مشخصاتی درارتباط با محیط آکوستیک شامل محل قرار گیری منبع صوتی ( R/L Location )، حجم ( Size )، ابعاد( Dimension ) و کف فرکانسی محیط ( High Pass Cutoff – فرکانس های زیر این مقدار بریده می شوند) است. سربرگ Coloration نیز سه اسلایدر برای تنظیم فرکانس بالا، پایین و میانی در اختیار کاربر قرار میدهد. امکانات تحت گروه Mixing برای کنترل میزان اثر گذاری پارامترها و انعکاس ابتدایی است.

Multitap Delay : این جلوه با ترکیب جلوه های Delay ، Echo ، Filter و Reverb تاخیر صوت را شبیه سازیمی کند. در این جلوه کاربر قادر است تا حداکثر ۱۰ اثر تاخیری با مشخصات مجزا ایجاد کند. اگر دو اثر تاخیریبا هم تداخل داشته باشند باعث ایجاد انعکاس مکرر در صوت می شود. علاوه بر این کاربر قادر است کف وسقف ( High/Low Cut Filter) فرکانسی مجاز را مشخص کند در نتیجه فرکانس های خارج از محدوده بریدهمی شوند. همچنین کاربر می تواند جایگاه انتشار این اثر را کنترل کند(از کانال راست، چپ، از راست به
چپ، از چپ به راست و …).

QuickVerb : با استفاده از ترکیب جلوه های Reverb و Full Reverb و تنظیمات ساده تری به کاربر امکانشبیه سازی محیط های آکوستیک را می دهد. این جلوه نسبت به Full Reverb که نیازمند تخصص بیشتریاست، سریع تر انجام می شود ولی قدرت کمتری دارد. (پارامترها تکراری است و در دو جلوه پیشین همتوضیح داده شده، اندازه محیط، میزان انعکاس و بازگشت، محدوده فرکانسی، میزان ترکیب پارامترها با فایلصوتی).

Reverb : محیطی آکوستیک را تنها با تنظیم اکو و بازتاب صوت شبیه سازی می کند. (این جلوه تقریبا برابربا سربرگ اول جلوه Full Reverb است و در آن امکان تعیین مشخصات محیط وجود ندارد و فقط با دستکاری فرکانسی و دامنه صوت و انعکاس شبیه سازی انجام می شود).

Sweeping Phaser :برای ایجاد صداهای فانتزی مانند صدای آدم آهنی ، آدم فضایی ،اعوجاج صوت در فضا وزیر آب استفاده می شود. این امر با ایجاد تغییر در مدل موج (سینوسی یا مثلثی، خطی یا لگاریتمی –Sweep Mode ( و جابجایی فرکانسی ) Sweep به معنای رفت و برگشت است و اسلایدرها برای تنظیم
سرعت، بهره، قدرت و عمق فرکانسی است که فیلتر می شود).

Filters
از جلوه های این گروه برای کنترل، محدود و یا حذف کردن فرکانس سیگنال های صوتی استفاده می شود.

Dynamic EQ : این جلوه اکوآلایزری در اختیار کاربر قرار می دهد که به وسیله آن می تواند تغییرات فرکانسرا ازطریق یک نمودار و همچنین کنترل بهره وپهنای باند صوت در طول فایل صوتی یا ناحیه انتخابی کنترلکند. ۲ سربرگ دارد که به ترتیب برای کنترل فرکانس، بهره فرکانسی ( بهره یا Gain در صورت افزایش باعثافزایش شدت صوت می شود(، و تغییر در پهانای باند )محدوده فرکانسی – فاصله فرکانس پایین و بالا)است.

FFT Filter : FFT مخفف Fast Fourier Transform – تبدیل سریع فوریه – می باشد و از این شیوه برای حذف و تصحیح فرکانس های ناخواسته و نامطلوب به وسیله یک نمودار استفاده می شود.

Graphic Equalizer : این جلوه اکوآلایزری با پیش نمایش گرافیکی به منظور تغییر فرکانس در دامنه صوت و تنظیم شدت صوت فراهم می آورد. ۲ سربرگ دارد که تنها تفاوت آنها در تعداد فرکانس هایی است که برای تنظیم در اختیار کاربر قرار می دهد. این اوآلایزر معمولا در بعضی ضبط ها و پخش کننده ها دیده میشود.

Graphic Phase Shifter : از این جلوه برای بازسازی شکل موج استفاده می شود. محور افقی فرکانس و محور عمودی میزان انتقال فاز را به درجه مشخص می کند.

Notch Filter : برای حذف فرکانس هایی با پهنای باند پایین – شکاف صوتی – بدون آسیب زدن به دیگر فرکانس ها استفاده می شود.کاربر قادر است تا حداکثر ۲ فرکانس و میزان تضعیف آن ها را مشخص کند.

Parametric Equalizer : اکوآلایزری برای تنظیم ۱ سطح فرکانس به منظور تغییر در طول و تمرکز پهنایباند ارائه می کند. کاربر با استفاده از اسلایدرها قادر است برای فرکانس های دلخواه خود عرض دلخواه راتعیین نماید و مشخص کند چه فرکانسی سهم بیشتری از پهنای باند را در اختیار بگیرد.

Quick Filter : اکوآلایزری با ۲ باند فرکانسی فراهم می آورد که کاربر می تواند برای تنظیم سریع فرکانسشکل موج از آن استفاده کند. اگر کاربر Lock to these settings only را انتخاب کند، تنظیمات به طوریکنواخت اعمال می شود، در غیر این صورت کاربر قادر است با استفاده از دو سربرگ موجود، تنظیمات مختلفی را برای اثر ابتدایی و اثر انتهایی جلوه انتخاب کند.

Scientific Filter : استفاده از این جلوه نیازمند دانش تخصصی در رابطه با صوت است و به منظور حصول فرکانس های مناسب از آن استفاده می شود.

Noise Reduction
از جلوه های این گروه می توان برای اصلاح یا حذف انواع مختلف نویز استفاده کرد.

Click/Pop Eliminator : از این جلوه برای حذف صدای ضربات ناگهانی یا ضربات متوالی – مانند تق تق –استفاده می شود. کاربر قادر است با تعیین حساسیت، میزان بزرگی ضربات و همچنین مشخص کردنمقادیر آستانه، عملیات حذف یا تصحیح را کنترل نماید. حساسیت بیشتر به معنای یافتن ضربات بیشتراست و تعیین Discrimination بیشتر به معنای اصلاح تعداد بیشتری از ضربات است. (کناره پنجره مربوطه پارامترها خلاصه وار توضیح داده شده اند).

Clip Restoration : برای پوشاندن و اصلاح نواحی خالی – سکته – صوتی استفاده می شود. کاربر قادراست صوت ورودی را به میزان مشخصی  (Input Attenuation)  قبل از اصلاح هر گونه ناحیه خالی، تقویتکند. با استفاده از Overhead میزان یکدستی ناحیه سکته را مشخص می شود، مقدار ۰ به معنای خط صاف افقی است و مقدار ۱ درصد به معنای آن است که ناحیه سکته به میزان ۱ درصد در هر دو جهت مثبتو منفی در دامنه جای بازی (خط یکدست نیست و پستی و بلندی های ان تا حداکثر ۱ درصد بالاتر از خط
افقی است)دارد. Minimum Run Size نیز طول کوچکترین سکته را مشخص میکند.

Hiss Reduction : برای حذف یا اصلاح صدای هیس به کار می رود. سه مقدار از پیش تعیین شده ( Preset )برای این جلوه در نظر گرفته شده که در صورت یکنواخت بودن صدای هیس می تواند با توجه به شدت آن،از یکی از آنها استفاده کند. در صورت متغیر بودن صدا و شدت آن، کاربر می تواند با استفاده از منحنی واضافه کردن نقاط بیشتر بر روی آن آثار متغیری در طول ناحیه انتخابی ایجاد کند.

Noise Reduction : با آنالیز ناحیه انتخابی، پروفایلی گرافیکی از آن ارائه می دهد که کاربر را قادر می سازد نویزها را حذف کرده یا کاهش دهد. تاکید می شود که ناحیه انتخابی باید شامل نویز باشد، چرا که این جلوه می تواند باعث آسیب به بخش های بدون نویز شود.

Special
جلوه های ویژه ای را بوسیله پارامترهای مختلف موسیقایی بر روی فایل صوتی ایجاد می کند. جلوه هایاین گروه نیازمند دانش موسیقایی است.

Music : با استفاده از نت نویسی می توان هارمونی و ترکیب دلخواهی برای ناحیه ای حداکثر به طول ۱۰ثانیه ایجاد کرد.

Distortion : این جلوه نوعی نویز به صوت اضافه می کند و صدا را خراب می کند. البته غالبا از این جلوه برایفاز – Fuzz – دادن به موسیقی های حاصل از دستگاه های موسیقایی الکتریکی همانند گیتار الیکتریکی وکیبورد، استفاده می شود و در سبک هایی همانند Heavy Metal کاربرد دارد.

Convolution : برای چند برابر کردن و پالس دادن به هر نمونه از یک فایل صوتی در یک فایل صوتی دیگراستفاده می شود. بعنوان مثال، استفاده از این جلوه از یک فایل که حاوی صدای “هِی” ) hey (، بر روی یکموسیقی دراماتیک، باعث می شود با هر ضرب صدای هی به صورت دراماتیک تکرار و بر روی تکرار قبلی جمع شود.

Brainwave Synchronizer : با تغییر در قوت فرکانس بالا و پایین، اثری را ایجاد می کند که حالت به خصوصیاز هوشیاری را در مخاطب ایجاد کند. از این جلوه برای تولید موسیقی های Deep Sleep (حالت خوابعمیق)، Theta Meditation (درون کاوی و افزایش تمرکز) و Alpha Relaxation (کاهش استرس و فشارهای عصبی) و موسیقی های دیگری از این دست استفاده می شود.

Time/Pitch
از جلوه های این گروه برای ایجاد تغییر در طول فایل و زیر و بمی صوت استفاده می شود.

Doppler Shifter : با استفاده از این جلوه می تواند در شدت صوت تغییرات مداوم ایجاد کرد. از این نوع جلوهدر فیلم های تخیلی استفاده می شود. با استفاده از این جلوه صوت در یک مسیر مشخص شده توسطکاربر قرار می گیرد که کاربر می تواند نوع و جهت آن را از طریق پارامتر های داده شده تغییر دهد. همچنینکاربر قادر است سرعت پیمایش مسیر ( Velocity ) را مشخص کند. اثری که برای شنونده ایجاد می شود،تغییر در سرعت پخش و در نتیجه طول بازه انتخابی و همچنین حرکت بین کانال های صوتی است.

Pitch Bender : با استفاده از این جلوه، کاربر به وسیله یک نمودار قادر خواهد بود سرعت پخش را در نواحیمختلف در طول فایل صوتی یا ناحیه انتخابی کنترل کند.
Stretch : از این جلوه برای فشردن یا کشیدن فایل صوتی یا ناحیه انتخابی و تغییر در زیر و بمی صوت استفاده می شود. کاربر می تواند ناحیه اثر گذاری، بر روی گام – Pitch – و یا سرعت – Tempo – را مشخصکند. علاوه بر این کاربر می تواند مشخص کند که ناحیخ انتخاب شده با استفاده از مشخصات داده شده،دوباره نمونه گیری و بازسازی شود. این جلوه از دو سربرگ تشکیل شده است که سربرگ اول برای ایجاد اثر به طور یکنواخت و سربرگ دوم برای ایجاد اثر متغیر است.
DirectX 
جلوه های این گروه به منظور ایجاد آثاری خاص در صوت یا موسیقی استفاده می شود که به طور معمول برای آنها از امکانات سخت افزاری استفاده می شود. همانند لیزری کردن، کوک کردن و فالش گیری.
استفاده از این جلوه ها نیازمند نصب پلاگین آن بر روی نرم افزاراست.

 


 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *