عنوان ها_Headings

عنوان ها_Headings

در اچ تی ام ال ۶ تگ عنوان داریم که با توجه به اهمیت موضوع رتبه بندی میشوند.که این ۶ تگ به صورت زیر هستند:

<h1>, <h2>, <h3>, <h4>, <h5>,  <h6>.

مثال زیر کاربرد و اندازه این عنوان ها را به تصویر میکشد:

 <html>
 <head>
 <title>first page</title>
 </head>
 <body>
 <h1>This is heading 1</h1>
 <h2>This is heading 2</h2>
 <h3>This is heading 3</h3>
 <h4>This is heading 4</h4>
 <h5>This is heading 5</h5>
 <h6>This is heading 6</h6>
 </body>
</html>

Captkkureاستفاده کردن از عنوانفقط برای  برجسته کردن و بزرگ کردن متن  توصیه نمیشود، چون موتورهای جست وجو  از عناوین به عنوان شاخصی برای ساختار و محتوای صفحات وب استفاده میکنند.

برای ایجاد خط افقی از تگ تنهای <hr /> استفاده میشود.

Cap444ture

مرورگر توضیحات را نمایش نمیدهد، اما نوشتن توضیحات  برای یادآری، نوشتن نکات و… مفید است.

 <html>
 <head>
 <title>first page</title>
 </head>
 <body>
 <!-- تگ مربوط به پاراگراف -->
 <p>This is a paragraph </p>
 <!-- تگ مربوط به خط افقی -->
 <hr />
 <p>This is a paragraph </p>
 </body>
</html>


دیدگاهتان را بنویسید

We are glad you have chosen to leave a comment. Please keep in mind that comments are moderated according to our comment policy.