ویژگیها_HTML

ویژگیها_HTML Attributes

ویژگیها و خصوصیات  یک سری قابلیتها، امکانات و اطلاعات بیشتر برای عناصر HTML فراهم می کنند.

  • همه عناصر html میتوانند ویژگی داشته باشند.
  • ویژگیها اطلاعات اضافی در مورد عناصر ایجاد میکنند
  • تعین ویژگی یک عنصر همیشه داخل تگ باز انجام میگیرد
  • فرم کلی نوشتن ویژگی name=valuue

ویژگی  زبان

زبان در سند html میتواند در تگ html و با وِیژگی lang  اعلان شود. اعلان یک زبان برای دسترسی به برنامه های کاربردی  و موتورهای جستجو بسیار مهم است:

 <!DOCTYPE html>
<html lang="en-US">
<body>

...

</body>
</html>

ویژگی title

ما میخواهیم یه ویژگی به عنصر <P> با عنوان  title اضافه کنیم. مقدار ویژگی title به عنوان ابزار راهنما عمل میکند. به این صورت که وقتی موس را بر روی پاراگراف میبریم مقدار title که یک متن است نمایش داه میشود.

 <p title="I'm a tooltip">
This is a paragraph.
</p>

Ca11pture


دیدگاهتان را بنویسید

We are glad you have chosen to leave a comment. Please keep in mind that comments are moderated according to our comment policy.