برگشت به عقب و راستگرد با turtle

import turtle
t = turtle.Pen()
t.forward(30)#حرکت به سمت جلو
t.left(90)#تغییر جهت به چپ
t.forward(30)
t.right(90)#تغییر جهت به راست
t.forward(30)
t.left(90)
t.forward(30)
t.right(90)
t.forward(30)
t.left(90)
t.forward(30)
t.right(90)
t.backward(200)#حرکت به عقب
t.right(90)
t.forward(30)
t.left(90)
t.forward(30)
t.right(90)
t.forward(30)
t.left(90)
t.forward(30)
t.right(90)
t.forward(30)
t.left(90)
t.forward(30)
t.right(90)
t.forward(30)
t.left(90)
t.forward(30)
t.left(90)
t.forward(30)

6


2 دیدگاه مقاله ی "برگشت به عقب و راستگرد با turtle"

  1. محمد حسین گفت:

    سلام برای من حرکت نمیکنه همش ارور میده

دیدگاهتان را بنویسید

We are glad you have chosen to leave a comment. Please keep in mind that comments are moderated according to our comment policy.