دروغ باارزش _کارلوس کاستاندا

دروغ باارزش

برعکس عمل کن! ده روز، بجاى اینکه احساسِ یک آدم ضعیف و غمگین را داشته باشى
احساس یک انسان با اقتدار و قوى را داشته باش و از ته دل اقتدار و شادى را حس کن!

+یعنى به خودم دروغ بگم؟

_چه فکر کنى ضعیف هستى و چه قوى
در هر دو صورت دارى به خودت دروغ میگی، پس چه بهتر که دروغ باارزشى باشد!

+این کار چه سودى دارد؟

_جهانت را به سمت
آنچه که رفتار میکنى سوق میدهد …

 کارلوس کاستاندا


دیدگاهتان را بنویسید

We are glad you have chosen to leave a comment. Please keep in mind that comments are moderated according to our comment policy.