You are currently viewing باز نشدن صفحه ۱۹۲٫۱۶۸٫۱٫۱ برای مودم TP-Link

باز نشدن صفحه ۱۹۲٫۱۶۸٫۱٫۱ برای مودم TP-Link

اگر همه راهها را امتحان کردید برای وارد شدن به صفحه تنظیمات مودم و باز نشد، وارد ادرس آدرس آی پی شوید و بعد از دریافت آی پی آدرس خود را بیابید. حالا با ادرس ای پی میتوانید این صفحه را باز کنید.

میخک

مهارت ها: html,css,C#,ADO.NET,sqlserver,access,python javascript,php

دیدگاهتان را بنویسید