داده کاوی با پایتون-روش الگوریتم   CRISP

. ۱- روشهای داده کاوی ۲- فرایند داده کاوی ۳-روش الگوریتم CRISP ۳-۱ مراحل الگوریتم CRISP روشهای داده کاوی   در آموزش قبل، مقدمه ای از داده کاوی و زبان استفاده شده در برنامه های آینده را معرفی کردیم.  قبل از اینکه بخواهیم به صورت عملی به بحث شیرین داده کاوی بپردازیم، تصمیم گرفتیم  یه توضیح اجمالی … ادامه خواندن داده کاوی با پایتون-روش الگوریتم   CRISP