داده کاوی با پایتون-روش الگوریتم   CRISP

  ۱ – روشهای داده کاوی ۲ – فرایند داده کاوی ۳ – روش الگوریتم  CRISP ۳-۱ مراحل الگوریتم   CRISP     روشهای داده کاوی   در آموزش قبل، مقدمه ای از داده کاوی و زبان استفاده شده در برنامه های آینده را معرفی کردیم.  قبل از اینکه بخواهیم به صورت عملی به بحث شیرین داده کاوی بپردازیم، تصمیم گرفتیم  یه … ادامه خواندن داده کاوی با پایتون-روش الگوریتم   CRISP