آستانه گذاری ساده-تطبیقی -Otsu

۱- آستانه  گذاری ساده ۱-۲- cv2.threshold ۱-۳- آستانه گذاری باینری ۱-۴- آستانه گذاری باینری معکوس ۱-۵- Truncate Thresholding ( type = THRESH_TRUN ۱-۶- Inverted Threshold to Zero ۲- Adaptive Thresholding ۳- Otsu’s Binarization آستانه  گذاری ساده مرسوم ترین خصوصیت تصویر برای  آستانه گذاری، سطح  خاکستری پیکسل است: اگر T آستانه باشد g(x,y) = ۰ if f(x,y) < T  و g(x,y) = ۱ if f(x,y) ≥ T اگر دو … ادامه خواندن آستانه گذاری ساده-تطبیقی -Otsu