تقسیم و ادغام کانال های تصویری با opencv

۱- دسترسی به مقادیر پیکسل و تغییر آنها ۱-۲- img.shape ۱-۳- img.size ۱-۴- img.dtype ۲- Image ROI ۲-۱- تقسیم و ادغام کانال های تصویری با opencv ۲-۲- ساخت مرز و حاشیه برای تصاویر ۳- تبدیل هندسی تصاویر ۳-۱- Translation  ۳-۲- Rotation ۳-۳- Affine Transformation تقریبا تمام عملیات در این بخش به طور عمده به Numpy … ادامه خواندن تقسیم و ادغام کانال های تصویری با opencv