آستانه گذاری ساده-پردازش تصویر با پایتون

  آستانه گذاری ساده-پردازش تصویر با پایتون موضوع مقاله امروز ما است.

آستانه گذاری ساده

Inverted Threshold to Zero ( type = THRESH_TOZERO_INV)

در این نوع آستانه، اگر مقدار پیکسل منبع بیشتر از آستانه باشد، مقدار پیکسل مقصد به مقدار صفر تنظیم می شود . در غیر این صورت آن را به مقدار پیکسل منبع تنظیم میکنیم. maxValue نادیده گرفته شده است.

الگوریتم:

if src(x,y) > thresh
dst(x,y) =0
else
dst(x,y) =src(x,y)

کد:

import cv2
 import numpy as np
 from matplotlib import pyplot as plt
img = cv2.imread('threshold.png',0)
 ret,thresh1 = cv2.threshold(img,0,255,cv2.THRESH_BINARY)
 ret,thresh2 = cv2.threshold(img,0,127,cv2.THRESH_BINARY_INV)
 ret,thresh3 = cv2.threshold(img,127,255,cv2.THRESH_TRUNC)
 ret,thresh4 = cv2.threshold(img,127,255,cv2.THRESH_TOZERO)
 ret,thresh5 = cv2.threshold(img,127,255,cv2.THRESH_TOZERO_INV)titles
 = ['Original Image','THRESH_BINARY','THRESH_BINARY_INV','THRESH_TRUNC','THRESH_TOZERO','THRESH_TOZERO_INV']
 images = [img, thresh1, thresh2,thresh3,thresh4,thresh5]
 for i in range(6):
plt.subplot(2,3,i+1),plt.imshow(images[i],'gray')
plt.title(titles[i])
 plt.xticks([]),plt.yticks([])plt.show()
th84


دیدگاهتان را بنویسید

We are glad you have chosen to leave a comment. Please keep in mind that comments are moderated according to our comment policy.