پردازش تصویر با پایتون قسمت پانزدهم

آستانه گذاری ساده

Inverse Binary Thresholding ( type = THRESH_BINARY_INV )

معکوس کردن آستانه گذاری دوتایی (فقط دو مقار سفید و سیاه را داریم) است.

اگر پیکسل منبع مربوطه بیشتر از آستانه باشد پیکسل مقصد به صفر تنظیم میشود و در غیر این صورت، به maxValue تنظیم میشود.

if  src(x,y) > thresh
dst(x,y) = 0
else
dst(x,y) =maxValue

کد:

import cv2
import numpy as np
from matplotlib import pyplot as plt

img = cv2.imread('threshold.png')
ret,thresh1 = cv2.threshold(img,0,255,cv2.THRESH_BINARY)
ret,thresh2 = cv2.threshold(img,0,128,cv2.THRESH_BINARY_INV)

titles = ['Original Image','THRESH_BINARY','THRESH_BINARY_INV']
images = [img, thresh1, thresh2]
for i in range(3):
    plt.subplot(2,3,i+1),plt.imshow(images[i],'gray')
    plt.title(titles[i])
    plt.xticks([]),plt.yticks([])

plt.show()
th3


دیدگاهتان را بنویسید

We are glad you have chosen to leave a comment. Please keep in mind that comments are moderated according to our comment policy.