پردازش تصویر با پایتون-تبدیل فوریه

تبدیل فوریه برای سیگنال یک بعدی بالاخره رسیدیم به بحث شیرین تیدیل_فوریه.  استفاده از تبدیل فوریه برای تجزیه سیگنال نور: در واقع اگر سیگنال، به عنوان تابعی از زمان باشد، برای تجزیه این تابع از فرکانسها یا توابع سینوسی تشکیل شده از تبدیل فوریه استفاده میشود. فوریه تابعی است که با استفاده از آن می توان … ادامه خواندن پردازش تصویر با پایتون-تبدیل فوریه