داده کاوی با پایتون_قسمت چهارم

طبقه بندی(Classification) طبقه بندی، یک تابع داده کاوی است که نمونه ها(samples ) را در یک مجموعه داده برای تعیین کلاس ها اختصاص می دهد. مدل هایی که این تابع…

Read more about the article داده کاوی با پایتون_قسمت چهارم
data mining
ادامه خواندنداده کاوی با پایتون_قسمت چهارم

داده کاوی با پایتون-  آماده سازی و تصویرسازی  داده ها

آماده سازی(Importing) در آموزش قبل به خلاصه ای از روشهای داده کاوی پرداختیم و حالا آموزش خود را با مثال معروف داده های زنبق(iris) ادامه میدهیم: این دیتاست، شامل ۵۰ نمونه…

Read more about the article داده کاوی با پایتون-  آماده سازی و تصویرسازی  داده ها
data mining
ادامه خواندنداده کاوی با پایتون-  آماده سازی و تصویرسازی  داده ها

داده کاوی با پایتون-روش الگوریتم   CRISP

. 1- روشهای داده کاوی 2- فرایند داده کاوی 3-روش الگوریتم CRISP 3-1 مراحل الگوریتم CRISP روشهای داده کاوی   در آموزش قبل، مقدمه ای از داده کاوی و زبان استفاده شده…

Read more about the article داده کاوی با پایتون-روش الگوریتم   CRISP
data mining
ادامه خواندنداده کاوی با پایتون-روش الگوریتم   CRISP