دسته بندی

رسم yinyang با turtle

گذاشتن و برداشتن قلم turtle

برگشت به عقب و راستگرد با turtle

رسم مربع با turtle

حرکت عمودی turtle

حرکت افقی turtle

طراحی با Turtles

آموزش پایتون_Maps(دیکشنری)

آموزش پایتون_تاپلها