داده کاوی با پایتون_قسمت چهارم

طبقه بندی(Classification) طبقه بندی، یک تابع داده کاوی است که نمونه ها(samples ) را در یک مجموعه داده برای تعیین کلاس ها اختصاص می دهد. مدل هایی که این تابع…

Read more about the article داده کاوی با پایتون_قسمت چهارم
data mining
ادامه خواندنداده کاوی با پایتون_قسمت چهارم