پردازش تصویر با پایتون قسمت بیست و پنجم

Smoothing_Images در مات کردن، یک تصویر ساده، تار و صاف میشود. Blurring، فیلتری در حوزه مکان و پایین گذر است.  فیلتر های دیجیتال برای مات کردن، لبه دار یا تیز کردن…

Read more about the article پردازش تصویر با پایتون قسمت بیست و پنجم
image processing
ادامه خواندنپردازش تصویر با پایتون قسمت بیست و پنجم