داده کاوی با پایتون_قسمت چهارم

طبقه بندی(Classification) طبقه بندی، یک تابع داده کاوی است که نمونه ها(samples ) را در یک مجموعه داده برای تعیین کلاس ها اختصاص می دهد. مدل هایی که این تابع…

Read more about the article داده کاوی با پایتون_قسمت چهارم
data mining
ادامه خواندنداده کاوی با پایتون_قسمت چهارم

داده کاوی با پایتون-  آماده سازی و تصویرسازی  داده ها

آماده سازی(Importing) در آموزش قبل به خلاصه ای از روشهای داده کاوی پرداختیم و حالا آموزش خود را با مثال معروف داده های زنبق(iris) ادامه میدهیم: این دیتاست، شامل ۵۰ نمونه…

Read more about the article داده کاوی با پایتون-  آماده سازی و تصویرسازی  داده ها
data mining
ادامه خواندنداده کاوی با پایتون-  آماده سازی و تصویرسازی  داده ها