پردازش تصویر با پایتون قسمت بیست و هفتم

تبدیل فوریه برای سیگنال یک بعدی   بالاخره رسیدیم به بحث شیرین تیدیل_فوریه.    استفاده از تبدیل فوریه برای تجزیه سیگنال نور:   در واقع اگر سیگنال، به عنوان تابعی…

Read more about the article پردازش تصویر با پایتون قسمت بیست و هفتم
image processing
ادامه خواندنپردازش تصویر با پایتون قسمت بیست و هفتم

تقسیم و ادغام کانال های تصویری با opencv

1- دسترسی به مقادیر پیکسل و تغییر آنها 1-2- img.shape 1-3- img.size 1-4- img.dtype 2- Image ROI 2-1- تقسیم و ادغام کانال های تصویری با opencv 2-2- ساخت مرز و…

Read more about the article تقسیم و ادغام کانال های تصویری با opencv
image -processing-python-opencv
ادامه خواندنتقسیم و ادغام کانال های تصویری با opencv