نوشته‌ها

خطای Cannot run turtle module

خطای Cannot run turtle module

Traceback (most recent call last):

File “C:/Python/Python36/turtle2.py”, line 1, in <module>

import turtle as t; t.forward(100)

File “C://Python/Python36\turtle.py”, line 3, in <module>

t=turtle.Turtle()

AttributeError: module ‘turtle’ has no attribute ‘Turtle

این خطا واسه اینه که نباید اسم فایل را turtle میذاشتیم باید اسمشا تغییر میدادیم و اگر تو پوشه یه همچین اسمی داشتیم پاک میکردیم.

 

رسم yinyang با turtle

from turtle import *

def yin(radius, color1, color2):
width(3)
color(“black”, color1)
begin_fill()
circle(radius/2., 180)
circle(radius, 180)
left(180)
circle(-radius/2., 180)
end_fill()
left(90)
up()
forward(radius*0.35)
right(90)
down()
color(color1, color2)
begin_fill()
circle(radius*0.15)
end_fill()
left(90)
up()
backward(radius*0.35)
down()
left(90)

def main():
reset()
yin(200, “black”, “white”)
yin(200, “white”, “black”)
ht()
return “Done!”

if __name__ == ‘__main__’:
main()
mainloop()

9

برگشت به عقب و راستگرد با turtle

import turtle
t = turtle.Pen()
t.forward(30)#حرکت به سمت جلو
t.left(90)#تغییر جهت به چپ
t.forward(30)
t.right(90)#تغییر جهت به راست 
t.forward(30)
t.left(90)
t.forward(30)
t.right(90)
t.forward(30)
t.left(90)
t.forward(30)
t.right(90)

t.backward(200)#حرکت به عقب

t.right(90)
t.forward(30)
t.left(90)
t.forward(30)
t.right(90)
t.forward(30)
t.left(90)
t.forward(30)
t.right(90)
t.forward(30)
t.left(90)
t.forward(30)
t.right(90)
t.forward(30)
t.left(90)
t.forward(30)
t.left(90)
t.forward(30)

6

حرکت افقی turtle

کشیدن خط صاف افقی

بعد از ساخت لاک پشت میتونیم به اون دستور بدیم حرکت کنه و با حرکتش رو بوم نقاشی واسه ما نقاشی کنه 

این کار توسط توابع موجود در متغیر t که در آموزش قبلی آن را ساختیم انجام میشود. دقت کنید در واقع ماژول خوبی هست تا به عینه کارکرد دستوات مختلف برنامه نویسی را بررسی کنیم

دو خط کد قبلی به همراه کد های جدید را وارد شل پایتون میکنیم و یه اجرا میگیریم

import turtle
t = turtle.Pen()
t.forward(250)

خط سوم به ما میگه لاک پشت ۲۵۰ پیکسل به سمت جلو حرکت کنه. در واقع در مبحث شی گرایی به تابع، متد گفته میشه. الان لاک پشت t با استفاده از متد forward به سمت جلو حرکت میکنه.

 

 

4