پاراگرافها(p,br)

برای ایجاد یک پاراگراف، به سادگی از تگ باز و بسته p  استفاده میکنیم:

 <html>
 <head>
 <title>first page</title>
 </head>
 <body>
 <p>This is a paragraph. </p>
 <p>This is another paragraph. </p>
 </body>
</html>

نتیجه:

Capتتture

مرورگر ها به صورت خودکار یک خط خالی قبل و بعد از پاراگراف اضافه میکنند.تگ br نقش اینتر را بازی  و خط جدید ایجاد میکند، بدون اینکه پاراگراف جدیدی ایجاد شود.

 <html>
 <head>
 <title>first page</title>
 </head>
 <body>
 <p>This is a paragraph.</p>
 <p>This is another paragraph. </p>
 <p>This is <br /> a line break </p>
 </body>
</html>

عنصر <br /> یک عنصر تنهاست و تگ پایانی ندارد.

باز کردن فایل html در بروزر نشان میدهد که یک برش به خط جدید به پاراگراف اضافه شده است.

Capt22ure


دیدگاهتان را بنویسید

We are glad you have chosen to leave a comment. Please keep in mind that comments are moderated according to our comment policy.