عناصر قالب بندی متن در HTML

در html  لیستی از عناصر هست که استایل متن را مشخص میکنند.عناصر قالب بندی برای نمایش انواع خاصی از متن طراحی شده اند.

 <html>
 <head>
 <title>first page</title>
 </head>
 <body>
 <p>This is regular text </p>
 <p><b> bold text </b></p>
 <p><big> big text </big></p>
 <p><i> italic text </i></p>
 <p><small> small text </small></p>
 <p><strong> strong text </strong></p>
 <p><sub> subscripted text </sub></p>
 <p><sup> superscripted text </sup></p>
 <p><ins> inserted text </ins></p>
 <p><del> deleted text </del></p>
 </body>
</html>

در این مثال هر پاراگراف فرمت متفاوتی را توسط تگ مخصوص نشان میدهد:

Captur3e

  نشان میدهد. <strong>  ر ا مثل <b> و <em> را مثل <i>مرورگر

با این حال معنی این تگ ها با هم متفاوت است،  <b> و <i> متن را به ترتیب تو پر و ایتالیک نشان میدهند ولی دو مورد دیگر اهمیت متن را نمایش میدهند.

متن با حروف درشت <b> </b>
متن مهم <strong> </strong>
متن ایتالیک <i> </i>
متن تاکید <em> </em>


دیدگاهتان را بنویسید

We are glad you have chosen to leave a comment. Please keep in mind that comments are moderated according to our comment policy.