دسته بندی

نمایش تصویرRGB با ۲ تابع Matplotlib و ()cvtColor در OpenCv

 هیستوگرام در پردازش تصویر

آستانه گذاری ساده-تطبیقی -Otsu

آستانه گذاری درOpenCV

تغییر فضاهای رنگ- opencv

خواندن و نمایش و نوشتن تصویر در OpenCV پایتون

داده کاوی با پایتون-روش الگوریتم CRISP

داده کاوی با پایتون-Datamining

تفاوت تصاویر دیجیتال و آنالوگ