دسته بندی

طبقه بندی در داده کاوی با پایتون

داده کاوی با پایتون-آماده سازی و تصویرسازی  داده ها ۲۰۲۳

پردازش تصویر با پایتون-تبدیل فوریه

پردازش تصویر با پایتون قسمت بیست و ششم

مات کردن پردازش تصویر

پردازش تصویر با پایتون-کانولوشن

پردازش تصویر با پایتون قسمت بیست و سوم

پردازش تصویر با پایتون قسمت بیست و دوم

تشخیص پلاک خودروهای های ایرانی توسط کتابخانه OpenCV