دسته بندی

طبقه بندی در داده کاوی با پایتون

آماده سازی و تصویرسازی  داده ها ۲۰۲۳

پردازش تصویر با پایتون-تبدیل فوریه

پردازش تصویر با پایتون قسمت بیست و ششم

مات کردن پردازش تصویر

پردازش تصویر با پایتون-کانولوشن

تفریق تصویر (Background Subtraction)

نمودار هیستوگرام در OpenCv

تشخیص پلاک خودروهای های ایرانی توسط کتابخانه OpenCV