حرکت عمودی turtle

میخواهیم با لاک پشت یک خط عمودی بکشیم برای این کار قبل از هدایت به سمت جلو جهت آن را تغییر میدهیم:

 import turtle
 t = turtle.Pen()
 t.left(90) 
t.forward(250)
 

در این برنامه از دو متد forward و left استفاده کردیم . در آموزش قبلی forward را توضیح دادیم، از متد left برای تغییر جهت به سمت چپ استفاده میشود.
اگر تغییر جهت لاکپشت در خلاف جهت عقربه های ساعت باشد از متد  left استفاده میکنیم.

 

حرکت عمودی turtle توسط تابع  ()forward


دیدگاهتان را بنویسید

We are glad you have chosen to leave a comment. Please keep in mind that comments are moderated according to our comment policy.